Czasopismo Puls Biznesu

Magdalena Szczepańska
Doradca podatkowy, Manager w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Komentarz został opublikowany w dzienniku Puls Biznesu w dniu 23.09.2015

Od 1 stycznia 2016 roku zamawiający, który składa zamówienie w procedurze zamówień publicznych, będzie mógł zwrócić się do fiskusa z wnioskiem o interpretacje przepisów prawa podatkowego w zakresie, w jakim wpływają one na kalkulacje ceny zamówienia. Interpretacja taka będzie chroniła nie tylko wnioskodawcy tj. zamawiającego, jak ma to miejsce obecnie, ale przede wszystkim ostatecznego wykonawcę zamówienia. Jest to całkowicie nowe rozwiązanie, które daje możliwość wykonawcom składającym oferty w procedurze zamówień (najczęściej w formie przetargu) kalkulacji ceny w oparciu o jednolitą dla wszystkich uczestników wykładnie przepisów prawa podatkowego.

Dotychczas zdarzały się przypadki, w których poszczególni oferenci oraz zamawiający przyjmowali np. różne stawki podatku VAT dla tych samych towarów i usług objętych zamówieniem. Oferenci przyjmujący za wysoką stawkę VAT de facto tracił szanse na wygraną w przetargu, ponieważ w większości przypadków o wygranej decydowała cena brutto (z VAT). Z kolei oferenci, którzy zgodnie z sugestią zamawiającego przyjmowali niższe stawki, mogli narazić się na ryzyko zaległości podatkowej. Praktyka wskazuje bowiem, iż sugerowane przez zamawiającego stawki VAT czasami okazywały się błędne. Boleśnie przekonali się o tym np. wykonawcy robót budowlanych na rzecz urzędów morskich, którzy zgodnie z zaleceniem urzędów opodatkowywali te roboty według zerowej stawki VAT. Zastosowanie się wykonawców do zaleceń urzędów morskich nie uchroniło ich przed sporem z organami podatkowymi, które uznały, że prawidłową stawką byłą stawka VAT 23% (sprawa ta była ostatnio komentowana na łamach prasy).

Niestety, również w związku z tą nowelizacją ustawodawca nie ustrzegł się niejasności. Dotyczą one przede wszystkim dwóch kwestii. Pierwsza, to kto jest objęty ochroną – wykonawca czy również jego podwykonawcy? Druga istotna niejasność odnosi się do zakresu przepisów, które mogą być przedmiotem interpretacji. Czy obejmować może ona wyłącznie regulacji podatkowe bezpośrednio wpływające na cenę, jak np. dotyczące stawki VAT, akcyzy itp., czy również innych regulacji mających jedynie pośrednie znaczenie dla kalkulacji ceny jak np. obowiązki dokumentacyjne, rejestracyjne czy sprawozdawcze.

Mając na uwadze ostatnio wprowadzoną do Ordynacji podatkowej zasadę interpretacji wątpliwości prawnych na korzyść podatników, należałoby się spodziewać, iż również te niejasności zostaną tak rozstrzygnięte. W konsekwencji, ochroną powinni być objęci również podwykonawcy, a przedmiotem interpretacja powinny być przepisy prawa podatkowe, które nawet pośrednio mogą wpłynąć na kalkulacje ceny. Prawdopodobnie jednak w obu wypadkach odpowiedzi dostarczy dopiero praktyka.

twitter  RSS Feed  WTS YouTube channel