Czasopismo Puls Biznesu

Lidia Adamek-Baczyńska
Doradca podatkowy, Partner w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Olga Palczewska
Junior Consultant w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Artykuł został opublikowany w dzienniku Puls Biznesu w dniu 29.10.2015. Tekst prezentuje problematykę wybory prawidłowej kwalifikacji dla potrzeb podatku VAT kontraktu menadżerskiego.

Jego przedmiotem jest odpłatne świadczenie usług zarządzania przedsiębiorstwem. Usługi te podlegają opodatkowaniu VAT w sytuacji, gdy ich świadczenie stanowi samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT i menedżer jest uznany za podatnika tego podatku. Przepisy ustawy o VAT wskazują, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności wykonywanych w ramach kontraktu menedżerskiego, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności menedżer jest związany ze zlecającym prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy nimi co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich (art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT).

Jednym z czynników determinujących spełnienie — lub nie — kryterium samodzielności są warunki odpowiedzialności za wykonanie czynności zlecanych w ramach kontraktu. Największe trudnościz przypisaniem odpowiedzialności występują w przypadku menedżerów — członków zarządu. Część organów podatkowych i sądów administracyjnych prezentuje bowiem stanowisko, że jako członek zarządu-menedżer działa jedynie w imieniu i na rzecz zarządzanej spółki, która za jego działania ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę osobom trzecim i jako taki nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej. Stanowisko to nie jest jednak jednolite. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23.01.2015 (III SA/Wa 3481/14) dla oceny czy menedżer-członek zarządu jest podatnikiem VAT, istotna jest treść kontraktu menedżerskiego. Czy w świetle takiego orzecznictwa wystarczające jest wskazanie w kontrakcie menedżerskim, iż menedżer ponosi odpowiedzialność za świadczone usługi wobec osób trzecich?

W ocenie większości organów podatkowych tak, przy czym konieczne jest spełnienie pozostałych przesłanek wskazanych w przepisach ustawy o VAT co do warunków wykonywania tych czynności i wynagrodzenia. W praktyce jednak również w tym zakresie minister finansów (MF) wydaje sprzeczne interpretacje. Przykładowo w interpretacji z 4 maja 2015 r.

(IPTPP1-4512-133/15-4/AK) MF uznał, że pomimo bezpośredniego wskazania w umowie odpowiedzialności menedżera wobec osób trzecich zakres odpowiedzialności wobec osób trzecich określają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, tj. przepisy Kodeksu spółek handlowych, z których wynika, że spółka odpowiada za działania i zaniechania swoich ustawowych organów — zarządu, jak za swoje własne, zaś odpowiedzialność ta nie obciąża członków organów spółki, w tym także członków zarządu w ich relacji do osób trzecich. MF uznał zatem, że wskazana w umowie odpowiedzialność menedżera wobec osób trzecich nie przesądza o prowadzeniu przez niego działalności gospodarczej dla potrzeb VAT. Główną przyczyną rozbieżności orzeczniczych jest brak w ustawie o VAT jakichkolwiek wskazówek dotyczących prawidłowego określenia odpowiedzialności w zakresie powadzonej działalności oraz nieprawidłowa implementacja przepisów unijnych. Trudno jest zatem wskazać warunki, których spełnienie kończy się bezwzględnym przypisaniem odpowiedzialności jednej ze stron. Bezpiecznym rozwiązaniem w przypadku menedżerów-członków zarządu wydaje się zatem potwierdzenie stanowiska indywidualną interpretacją przepisów prawa podatkowego.

twitter  RSS Feed  WTS YouTube channel