Czasopismo Rzeczpospolita

Arkadiusz Böhm
Doradca podatkowy, Senior Consultant w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Komentarz został opublikowany w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 25.11.2015

Wyrok gdańskiego WSA wpisuje się w jednolitą linię orzeczniczą sądów administracyjnych, zgodnie z którą świadczone na rzecz zakładów ubezpieczeń kompleksowe usługi pomocnicze związane z likwidacją szkody podlegają zwolnieniu z VAT. Stanowisko to jest korzystne dla zakładów ubezpieczeń nabywających przedmiotowe usługi. Konieczność ich opodatkowania przez podwykonawców znacząco zwiększałaby bowiem koszty funkcjonowania zakładów ubezpieczeń, które co do zasady nie są uprawnione do odliczania naliczonego VAT z uwagi na związek zakupów z czynnościami zwolnionymi z VAT.

Jednocześnie stanowisko to jest diametralnie różne od stanowiska ministra finansów, zgodnie z którym przedmiotowe usługi nie korzystają z prawa do zwolnienia z VAT, ponieważ nie są one charakterystyczne (właściwe) dla usług ubezpieczeniowych. W efekcie podmioty świadczące usługi pomocnicze związane z likwidacją szkody, które stosują zwolnienie z VAT, narażają się na zarzut zaległości podatkowych. Jednak opodatkowując przedmiotowe usługi, podmioty te stają się wobec zakładów ubezpieczeń mniej konkurencyjne niż podmioty stosujące zwolnienie.

Częstą praktyką podmiotów świadczących tego typu usługi jest zatem zapewnianie możliwości stosowania zwolnienia z VAT w drodze interpretacji indywidualnej, a w przypadku otrzymania interpretacji negatywnej dochodzenie swoich racji przed sądem. Z uwagi na wskazane stanowisko ministra finansów droga do otrzymania pozytywnego rozstrzygnięcia w tej sprawie jest zatem długa.

Omawiany problem może niebawem zostać rozwiązany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z pytaniem prejudycjalnym Naczelnego Sądu Administracyjnego (postanowienie NSA z 19 listopada 2014 r., I FSK 1563/13). Orzeczenie TSUE powinno rozstrzygnąć, czy omawiane usługi podlegają opodatkowaniu VAT, czy mogą korzystać ze zwolnienia z podatku.

twitter  RSS Feed  WTS YouTube channel