Czasopismo Puls Biznesu

Lidia Adamek-Baczyńska
Doradca podatkowy, Partner w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Artykuł został opublikowany w dzienniku Puls Biznesu w dniu 09.02.2016.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy w podatku VAT dot. tzw. pre-współczynnika (86 ust. 2a ustawy o VAT). Przepisy te dotyczą prawa do odliczenia VAT przez podatników, którzy wykorzystują nabyte towary i usługi zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza.

Wiele wątpliwości podatników budzi kwestia jakie cele należy uznać za inne niż działalność gospodarcza podatnika. Zagadnienie to dotyczy szczególnie zakupów związanych z przychodami co do zasady wynikającymi z prowadzonej działalności gospodarczej, ale pozostającymi poza zakresem opodatkowania VAT. Jest to o tyle istotne, że w praktyce bowiem prawie każdy podatnik uzyskuje tego typu przychody.

Zagadnienie to rozstrzygnął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 26 listopada 2015r., sygn. IPPP1/4512-1028/15-2/EK. Interpretacja dotyczyła ustalenia czy pre-współczynnik należy określać w przypadku, gdy podatnik otrzymuje przychody takie jak np.: odsetki od nieterminowych płatności, kary umowne, odszkodowania, dywidendy, sprzedaż wierzytelności windykacyjnych. Co do zasady tego typu przychody nie podlegają VAT. Organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika, że przychody te jako związane z prowadzoną działalnością gospodarczą nie rodzą obowiązku ustalania pre-współczynnika. W zakresie działalności gospodarczej mieszczą się bowiem również działania i sytuacje występujące w ramach takiej działalności, jednakże nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Przez cele inne niż działalność gospodarcza należy rozumieć sferę aktywności podatnika niebędącą działalnością gospodarczą np. w charakterze organu władzy publicznej, nieodpłatną działalność statutową a także cele prywatne. 

Dodatkowo interpretacja porusza również kwestię Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Organ potwierdził, iż w sytuacji, gdy w ramach prowadzenia działalności gospodarczej podatnik jest zobowiązany do utworzenia i administrowania ZFŚS, nie wpłynie to na sposób rozliczania naliczonego podatku VAT i obowiązek ustalenia pre-współczynnika. Tworzenie i administrowanie ZFSŚ stanowi bowiem jeden z obowiązków ustawowych podatników-pracodawców, którzy wykonują działalność gospodarczą.

Jakkolwiek omawiana interpretacja dotyczyła tylko wybranych przychodów pozostających poza zakresem opodatkowania VAT, jej treść potwierdza jednak, że w celu odliczenia całego podatku VAT wystarczający jest związek zakupów z ogólną działalnością gospodarczą podatnika. 

twitter  RSS Feed  WTS YouTube channel