Czasopismo Rzeczpospolita - Ekspert Ksiegowego

Bartosz Gotowała
D
oradca podatkowy, Senior Consultant w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Komentarz został opublikowany w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 24.02.2016.

W latach 2001-2004 przepisy ustawy o CIT dotyczące cienkiej kapitalizacji różnicowały skutki podatkowe dla pożyczek udzielonych polskim spółkom przez udziałowców będących podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Odsetki od pożyczek udzielonych w tym okresie przez polskich udziałowców nie były objęte ograniczeniami z tytułu cienkiej kapitalizacji, natomiast odsetki od pożyczek udzielonych przez zagranicznych udziałowców podlegały tym ograniczeniom. 

W komentowanym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (dalej: WSA) przychylił się do korzystnego dla spółki stanowiska, że odsetki zapłacone duńskiemu udziałowcowi, z tytułu pożyczki udzielonej przed 1 stycznia 2005 r. nie podlegają ograniczeniom z tytułu cienkiej kapitalizacji (stanowią koszt podatkowy w pełnej wysokości). WSA powołał się na zasadę równego traktowania podmiotów obu państw w zakresie opodatkowania wynikającą z art. 23 Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Danią. Podkreślenia wymaga fakt, że w podobnej sprawie analogiczne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 13 kwietnia 2013 r., sygn. II FSK 2117/09.

Zasada równego traktowania w zakresie opodatkowania zawarta jest w większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę, bazujących na Modelowej Konwencji OECD. W konsekwencji, możliwość zaliczenia w koszty podatkowe pełnej kwoty odsetek od pożyczek udzielonych w latach 2001-2004 dotyczyć będzie również pożyczek udzielonych przez udziałowców z innych krajów niż Dania.

  

twitter  RSS Feed  WTS YouTube channel