Czasopismo Puls Biznesu

Lidia Strzelecka
Doradca podatkowy, Senior Manager w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Anna Trojanowska
Junior Consultant w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Komentarz został opublikowany w dzienniku Puls Biznesu w dniu 11.04.2016.

W lutym 2016 roku do Sejmu wpłynął przygotowany przez klub parlamentarny Nowoczesna, poselski projekt ustawy zakładający zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Główną zmianą proponowaną w projekcie jest obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z obecnych 19 proc. do 15 proc. dla wybranej kategorii podatników. Z preferencyjnej stawki podatku mogliby korzystać podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 10 mln euro.

Nowa, obniżona stawka miałaby przysługiwać również podatnikom, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w danym roku podatkowym bez względu na limit obrotu. Rozwiązanie to nie dotyczyłoby jednak podmiotów utworzonych: w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału; lub w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną; lub przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa.

W uzasadnieniu autorzy projektu wskazali, że obniżenie stawki podatku dochodowego ma na celu zwiększenie konkurencyjności polskich firm na arenie międzynarodowej. Dzięki zmniejszeniu obciążeń podatkowych, przedsiębiorcy posiadaliby więcej środków pieniężnych na inwestycję, innowacje a także wynagrodzenia dla pracowników. Ponadto wskazano, iż wprowadzenie preferencyjnej stawki podatku dochodowego stanowi element inicjujący kompleksowe działania, mające na celu zmniejszenie zainteresowania ze strony podatników optymalizacją podatkową, co z kolei finalnie doprowadzi do wzrostu dochodów budżetowych, likwidacji szarej strefy, a także wzrostu inwestycji zagranicznych w Polsce.

Projekt ustawy przewiduje również wydłużenie z 5 do 15 lat podatkowych okresu, w trakcie którego podatnicy będą mogli dokonać rozliczenia straty podatkowej oraz przewiduje podniesienie kwoty jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środków trwałych z 3,5 tysiąca złotych do 10 tysięcy złotych.

18 marca 2016 r. odbyło się I czytanie projektu na posiedzeniu Sejmu, po którym projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Zgodnie z treścią projektu planowany termin wejścia w życie nowych przepisów przypada na dzień 1 stycznia 2017 r. Z uwagi jednak na fakt, iż prace Sejmu nad projektem ustawy zaproponowanym przez klub parlamentarny Nowoczesna dopiero się rozpoczęły, na obecnym etapie trudno jest określić, czy zostanie on finalnie uchwalony, a jeżeli tak, to jaki ostatecznie kształt przyjmą znowelizowane przepisy.

twitter  RSS Feed  WTS YouTube channel