Czasopismo Puls Biznesu

Ewelina Buczkowska
Doradca podatkowy, Manager w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Komentarz został opublikowany w dzienniku Puls Biznesu w dniu 14.04.2016

Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, ogłaszane w środkach masowego przekazu, stanowią powszechne zjawisko. Rozliczanie podatku PIT od wartości tych nagród sprawia jednak organizatorom i uczestnikom wiele problemów.

Co do zasady wartość nagród w konkursie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10-procentowym podatkiem dochodowym, a podatek powinien być pobrany przez organizatora. W przypadku nagród rzeczowych uczestnik powinien wpłacić organizatorowi równowartość podatku przed udostępnieniem nagrody.

Jeżeli konkurs jest organizowany i emitowany przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) i jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł, przychód uczestnika jest w całości zwolniony z opodatkowania PIT.

Tyle o opodatkowaniu nagród mówią przepisy prawa.

W praktyce pierwsza trudność pojawia się już w momencie gdy trzeba ustalić, czy w ogóle mamy do czynienia z konkursem. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w ustawie podatkowej. Minister finansów w interpretacjach indywidualnych określa warunki, jakie musi spełniać konkurs, tj. posiadać regulamin, komisję konkursową oraz - co istotne - nagrody mogą otrzymywać tylko zwycięzcy wyłonieni w drodze współzawodnictwa.

Jeżeli akcja spełnia kryteria konkursu, organizator staje przed kolejnym wyzwaniem, jakim jest prawidłowe opodatkowanie nagród. W tym celu musi sprawdzić, czy jest zobowiązany do pobrania podatku i jeżeli tak – według jakiej stawki.

Pomimo iż regulacje ustawowe wydają się czytelne, w wielu przypadkach organy podatkowe odmawiają prawa do zastosowania stawki 10 proc. Z takim ryzykiem należy się liczyć, w szczególności gdy konkurs jest kierowany wyłącznie do pracowników lub zleceniobiorców organizatora (organy uznają wartość nagród za przychód ze stosunku pracy lub umowy zlecenia). Jeżeli natomiast uczestnik przystąpił do konkursu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie można wykluczyć, że przychód zostanie uznany za pochodzący z tej działalności, choć najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych potwierdzają w takich sytuacjach zastosowanie stawki 10 proc.

Jeszcze trudniej jest obronić zwolnienie wartości nagrody z opodatkowania PIT. W ocenie fiskusa, w tym celu organizator powinien zarówno ogłosić konkurs w mediach, jak i posiadać status środka masowego przekazu. Przykładowo: nie wystarczy opublikowanie informacji o konkursie na stronie internetowej organizatora.

Wobec powyższego przed uruchomieniem konkursu organizator powinien zadbać o przejrzysty regulamin, warto też zabezpieczyć rozliczenia podatkowe w drodze interpretacji indywidualnej. Pozwoli to uniknąć ryzyka związanego z kwalifikacją podatkową konkursu oraz istotnie ograniczyć koszty administracyjne jego obsługi.

 

twitter  RSS Feed  WTS YouTube channel