Czasopismo Puls Biznesu

Arkadiusz Böhm
Doradca podatkowy, Senior Consultant w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Marta Krykwińska
Junior Consultant w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.  

Komentarz został opublikowany w dzienniku Puls Biznesu w dniu 18.05.2016  

Funkcjonujący na gruncie przepisów ustawy o CIT oraz o PIT mechanizm tzw. wymiany udziałów umożliwia neutralne podatkowo objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej, w zamian za wniesienie do tej spółki aportu w postaci udziałów (akcji) innej spółki.

Jednym z warunków neutralności podatkowej wymiany udziałów jest, aby w jej efekcie spółka nabywająca udziały uzyskała bezwzględną większość praw głosu w spółce przejmowanej lub zwiększyła ilość udziałów w tej spółce, jeżeli już wcześniej posiadała bezwzględną większość praw głos.

Wątpliwości pojawiają się, gdy spółka nabywająca nabywa udziały spółki przejmowanej od kilku drobnych udziałowców.

Dotychczas sądy administracyjne oraz organy podatkowe prezentowały stanowisko, iż w takich sytuacjach wymiana udziałów jest neutralna podatkowo pod warunkiem, że łączna ilość udziałów, które spółka nabywająca uzyska od drobnych udziałowców spółki przejmowanej pozwoli jej uzyskać bezwzględną większość praw głosu w spółce przejmowanej.

Wszelkie wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie miała usunąć nowelizacja ustaw o PIT oraz o CIT, która weszła w życie z dniem 1.01.2015 r. Zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji, miała ona na celu „wskazanie, iż spełnienie warunków dotyczących transakcji wymiany udziałów można oceniać przez pryzmat grupy wspólników (…)”

Tym większym zaskoczeniem jest aktualna praktyka Ministra Finansów polegająca na zmianie wydanych uprzednio pozytywnych dla drobnych udziałowców interpretacji indywidualnych.

W zmienianych interpretacjach Minister Finansów twierdzi, że transakcję z każdym udziałowcem spółki przejmowanej należy rozpatrywać odrębnie, powołując się przy tym na wprowadzone nowelizacją z 1.01.2015 r. zmiany brzmienia przepisów o wymianie udziałów, gdzie sformułowanie „od wspólników” zastąpiono zwrotem „od wspólnika”.

Z nowym podejściem Ministra Finansów trudno się zgodzić.

Po pierwsze rażąco przeczy ono przytoczonym wyżej celom nowelizacji, po drugie jest niespójne z celami Dyrektywy 2009/133/WE, która stanowiła podstawę wprowadzenia do polskich regulacji przepisów umożliwiających neutralną podatkowo wymianę udziałów.

Co mogą zrobić podatnicy, którzy otrzymali zmienioną negatywną interpretację?

Przede wszystkim powinni zweryfikować, czy zmieniona interpretacja rodzi dla nich negatywne skutki podatkowe. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, gdy podatnik zastosował się do pozytywnej interpretacji przed jej zmianą i skutki podatkowe transakcji wymiany udziałów miały miejsce po otrzymaniu pozytywnej interpretacji.

Jeżeli zmiana interpretacji ma negatywny wpływ na sytuację podatnika może on rozważyć zaskarżenie zmienionej interpretacji do sądu.

Jak dotąd wojewódzkie sądy administracyjne potwierdzają liberalną, pozytywną dla podatników wykładnię przepisów o wymianie udziałów. W stanie prawnym obowiązującym od 1.01.2015 r. brak jest jeszcze wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, które odnosiłyby się do przedmiotowej kwestii, aczkolwiek pośrednio powyższe podejście NSA potwierdził w wyroku z 23.02.2015 r., sygn. akt II FSK 3145/12.

twitter  RSS Feed  WTS YouTube channel