28 kwietnia br. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (dalej: „Projekt”) wprowadzającej usprawnienia w obsłudze  elektronicznej podatników i innych podmiotów.

Obecnie dostępny e-Urząd Skarbowy wykorzystywany m.in. do składnia rozliczeń podatkowych w podatku PIT, ma zostać rozszerzony o nowe funkcjonalności.

Zgodnie z Projektem e-Urząd Skarbowy umożliwi m.in.:

  • komunikację dwustronną za pośrednictwem konta na Platformie w postaci portalu lub aplikacji mobilnej, która pod względem prawnym będzie tak samo ważna jak czynności w formie tradycyjnej;
  • szybkie uzyskanie zaświadczeń bez ponoszenia kosztów opłaty skarbowej od ich wydania (np. o niezaleganiu w podatkach);
  • składanie zażaleń, wyjaśnień, wniosków (np. pisma dotyczącego wiążącej informacji stawkowej);
  • dostęp do bieżących spraw podatkowych zarówno z zakresu PIT,  CIT oraz VAT.

W myśl projektowanych przepisów  z udogodnień e-Urzędu Skarbowego będą mogli korzystać zarówno podatnicy i płatnicy, jak również pełnomocnicy, komornicy sądowi i notariusze.

Warunkiem dostępu do e-Urząd Skarbowy będzie uwierzytelnienie przez użytkownika indywidualnego konta. W drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych określi sposób uwierzytelniania użytkowników, a także dokładne rodzaje spraw, które będą mogły zostać zrealizowane w e-Urzędzie Skarbowym.

Wszystkie pisma wygenerowane przez organ podatkowy automatycznie za pośrednictwem e-Urząd Skarbowy będą opatrywane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Szefa KAS.

Poszerzony o nowe funkcje e-Urząd Skarbowy ma zastąpić dotychczasowe narzędzie administracji skarbowej – Portal Podatkowy.

Senat RP wniósł do tej części Projektu jedynie poprawki o charakterze technicznym, dlatego można się spodziewać, że w niezmienionej treści przepisy Projektu zostaną w najbliższym czasie uchwalone przez Sejm. O statusie prac legislacyjnych w tym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informować.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.