Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r., w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: PIT i CIT). Obwieszczenie weszło w życie 1 stycznia 2023 r.

Jest to kluczowy dokument dla określenia możliwości zastosowania tzw. bezpiecznych przystani (safe harbour) dla umów pożyczek. W przypadku zastosowania safe harbour organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki. Ponadto, pożyczki będące transakcjami kontrolowanymi korzystającymi z safe harbour są objęte zwolnieniem z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w stanie prawnym obowiązującym w 2022 r. (tj. w odniesieniu do dokumentacji cen transferowych za 2022 rok i lata kolejne).

Zastosowanie uproszczenie safe harbour wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. Oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy zostało ustalone w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu Ministra Finansów, aktualnym na dzień zawarcia tej umowy,
 2. nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą finansowania, w tym prowizji lub premii,
 3. pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat,
 4. w trakcie roku łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu umów pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty,
 5. pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym.

Wracając do nowego obwieszczenia, Minister Finansów ogłosił:

 1. marżę maksymalną dla pożyczkobiorcy w wysokości 2,9% (było 2,8%),
 2. marżę minimalną dla pożyczkodawcy w wysokości 2,4% (było 2,0%),
 3. następujące rodzaje stóp bazowych, dla pożyczek:
  1. w złotych – WIBOR 3M albo WIRON 3M;
  2. w USD – 90-day Average SOFR lub LIBOR USD 3M (w przypadku pożyczek udzielonych przed 1 stycznia 2022 r.);
  3. w EUR – EURIBOR 3M;
  4. w CHF – SARON 3 months Compound Rate;
  5. w GBP – SONIA 3M Compound Rate lub LIBOR GBP 3M (w przypadku pożyczek udzielonych przed 1 stycznia 2022 r.);

W przypadku gdyby dana stopa bazowa reprezentowała w danym okresie wartości ujemne, na potrzeby kalkulacji odsetek należy przyjąć wartość równą 0.

Należy mieć na uwadze, że zastosowanie uproszczenia safe harbour związane jest z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.