Ceny transferowe

 • przeglądy w zakresie cen transferowych mające na celu określenie ryzyka podatkowego, jak również wskazanie obszarów optymalizacji w zakresie zarządzania ryzykiem cen transferowych
 • wsparcie w zakresie przygotowania i aktualizacji dokumentacji zgodnej z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • wsparcie w zakresie ustalania i weryfikacji rynkowego charakteru cen transferowych
 • wsparcie w zakresie optymalizacji procesu zarządzania cenami transferowymi w spółce, obejmujące przede wszystkim przygotowywanie procedur ustalania/weryfikacji rynkowego poziomu cen oraz tworzenia szczególnej dokumentacji cen transferowych
 • weryfikacja globalnej strategii cen transferowych przyjętej w grupie kapitałowej pod kątem jej zgodności z polskimi przepisami w zakresie cen transferowych oraz poprawności aplikacji tej polityki przez polskie podmioty
 • szkolenia i warsztaty w zakresie cen transferowych oraz sporządzania dokumentacji
 • wsparcie w zakresie aplikacji przepisów o cenach transferowych do wyliczania dochodu zwolnionego z opodatkowania i opodatkowanego w związku z prowadzeniem przez spółki działalności jednocześnie w i poza Specjalną Strefą Ekonomiczną
 • wsparcie w procesie związanym z uzyskaniem Uprzednich Porozumień Cenowych na podstawie art. 20 Ordynacji Podatkowej
 • doradztwo w zakresie ustalania podstawy opodatkowania oddziałów spółek zagranicznych w Polsce i przygotowania przez nie szczególnej dokumentacji podatkowej
 • doradztwo i prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie cen transferowych, łącznie z reprezentowaniem klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • doradztwo w postępowaniu antymonopolowym obejmujące weryfikację poziomu cen
twitter  RSS Feed  WTS YouTube channel