W dniu 5 października 2021 r. wchodzi w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych (dalej: Ustawa). Termin ten został zmieniony wobec pierwotnego, przewidzianego na 1 lipca 2021 r.

Ustawa przewiduje zastąpienie korespondencji wysyłanej pocztą poprzez wyznaczonego operatora publicznego usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Tryb ten będzie obowiązkowy m.in. dla przedsiębiorców wpisanych do KRS i CEiDG. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą dobrowolnie korzystać z tego trybu.
Co to oznacza dla przedsiębiorców?

 1.  Spółki handlowe wpisane do KRS przed 5 lipca 2022 r. są obowiązane utworzyć adres do doręczeń elektronicznych do 30 września 2022 r.:
  » adres do doręczeń elektronicznych będzie automatycznie ujawniany w KRS bez uiszczania opłaty,
  » adres do doręczeń elektronicznych będzie tworzony na wniosek składany drogą elektroniczną, opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (ePUAP) albo podpisem osobistym.
 2. W przypadku spółek handlowych tworzonych od 5 lipca 2022 r.:
  » przy wniosku o wpis do KRS konieczne będzie podanie danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych,
  » po dokonaniu wpisu spółki do KRS dane niezbędne do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych przekazywane będą automatycznie w celu dokonania wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych; będzie on automatycznie ujawniany w KRS bez uiszczania opłaty,
 3. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
  » wpisanych do CEiDG do dnia 31 stycznia 2023 r. – należy wystąpić z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych do 30 września 2026 r.,
  » wpisywanych do CEiDG po dniu 31 stycznia 2023 r. – należy podać we wniosku dane niezbędne do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych,
  » utworzony adres do doręczeń elektronicznych podlega automatycznemu wpisowi do CEiDG.

Ustawa wprowadza niejednorodne terminy, od których obowiązywać będą doręczenia elektroniczne, np.:

» organy administracji rządowej, w tym Krajowa Administracja Skarbowa obowiązane są stosować doręczenia elektroniczne od 5 lipca 2022 r., przy czym jeżeli po 5 lipca 2022 r. organ nie będzie mógł doręczyć korespondencji elektronicznie, wykorzysta usługę doręczenia hybrydowego (organ dokona wysyłki elektronicznej, korespondencja zostanie przekształcona w formę papierową i w ten sposób doręczana do adresata),
» jednostki samorządu terytorialnego są obowiązane stosować doręczania elektroniczne od 1 stycznia 2024 r.,
» sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna są obowiązane stosować doręczenia elektroniczne od 1 października 2029 r.

Ponadto:

» każdy podmiot niepubliczny będzie mógł posiadać tylko jeden adres do doręczeń elektronicznych,
» ujawnienie adresu do doręczeń elektronicznych w bazie tych adresów będzie równoznaczne z żądaniem doręczania korespondencji przez podmioty publiczne na ten adres (także w razie osób fizycznych, które dobrowolnie utworzą taki adres),
» korespondencja zgromadzona w skrzynce podawczej ePUAP będzie dostępna do 30 września 2029 r.; po tym terminie zostanie usunięta.

W razie jakichkolwiek pytań w odniesieniu do zaprezentowanego materiału uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.