W wielu spółkach czerwiec 2024 r. to czas podejmowania decyzji o podziale zysku wypracowanego w 2023 r.

Zwracamy Państwa uwagę na następujące zagadnienia podatkowe:

  • Samo podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy może stanowić schemat podatkowy (MDR). Wynika to ze specyfiki przepisów Ordynacji podatkowej. Raportowaniu podlega m.in. przekroczenie poziomu 25 mln zł z tytułu wypłat do tego samego zagranicznego odbiorcy w danym roku kalendarzowym. Przepisy prawa nakazują uwzględniać zarówno wypłaty już dokonane, jak i racjonalnie oczekiwane.

W praktyce, jeżeli kwota dywidendy sama przekracza 25 mln zł lub przyczyni się do przekroczenia progu 25 mln zł wraz z innymi wartościami podlegającymi sumowaniu (odsetki, należności licencyjne, szeroki katalog usług), należy złożyć raport MDR-1. Co istotne, w przypadku dywidendy termin 30 dni na złożenie raportu MDR-1 liczy się od podjęcia uchwały o podziale zysku (wypłata jest już bowiem oczekiwana), a nie dopiero od dnia, w którym dywidendę faktycznie wypłacono.

  • Wypłata dywidendy wymaga także uprzedniego dochowania należytej staranności przez polskiego płatnika w obszarze podatku u źródła – i to niezależnie od wysokości.

Dodatkowo, wypłaty pasywne (w tym dywidenda) przekraczające łącznie 2 mln zł co do zasady powodują obowiązek potrącenia podatku u źródła według podstawowej stawki (dla dywidendy jest to 19%) w ramach tzw. mechanizmu „pay and refund”, a niepobranie podatku jest możliwe tylko po spełnieniu rygorystycznych warunków wymagających zaangażowania zarządu polskiego płatnika lub właściwego urzędu skarbowego przed wypłatą.

Niedopełnienie powyższych obowiązków może skutkować nałożeniem wysokich kar przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym na osoby fizyczne odpowiedzialne za prowadzenie sprawy (MDR) lub na członków zarządu polskiego płatnika (podatek u źródła).

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.