26 lipca 2021 r. opublikowano projekt ustawy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczący zmian przepisów podatkowych wprowadzających tzw. Polski Ład (dalej: Projekt). Kluczową zmianą w zakresie podatku VAT jest wprowadzenie od 1 stycznia 2022 r. możliwości tworzenia tzw. podatkowych Grup VAT.

Zgodnie z Projektem Grupę VAT będą mogli utworzyć podatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają siedzibę:
  • na terytorium Polski lub
  • poza terytorium Polski w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium Polski,
 • są ze sobą powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie w rozumieniu przepisów wskazanych w Projekcie.

Możliwość utworzenia Grupy VAT nie będzie zatem powiązana z funkcjonowaniem w ramach podatkowej grupy kapitałowej (PGK) uregulowanej ustawą o CIT.

Grupa VAT będzie mogła zostać założona na okres nie krótszy niż 3 lata i przez cały okres jej funkcjonowania pomiędzy członkami Grupy VAT muszą nieprzerwanie występować powiązania rozumiane jako:

 • finansowe – posiadanie przez jednego z członków Grupy ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym pozostałych jej członków,
 • ekonomiczne – gdy:
  • przedmiot głównej działalności członków Grupy VAT ma taki sam charakter lub
  • rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, lub
  • członek Grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT,
 • organizacyjne, gdy:
  • Członkowie Grupy VAT prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub
  • Członkowie Grupy VAT organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Ponadto, zgodnie z Projektem skład Grupy VAT nie może ulec zmianie w trakcie jej trwania.
Projekt określa również zasady funkcjonowania Grupy VAT, m.in. Grupa VAT jest reprezentowana przez przedstawiciela Grupy VAT, w zakresie jej obowiązków podatkowych wynikających z ustawy o VAT, Ordynacji podatkowej, ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Głównym założeniem funkcjonowania Grup VAT jest wspólne rozliczenie w zakresie podatku VAT wszystkich członków Grupy VAT przy jednoczesnym braku opodatkowania VAT transakcji wewnątrzgrupowych. Oznacza to, że:

 • Dostawa towarów i świadczenie usług pomiędzy członkami tej samej Grupy VAT posiadającej status podatnika nie podlegają opodatkowaniu VAT.
 • Dostawa towarów i świadczenie usług dokonywane na rzecz jednego z członków Grupy VAT będą stanowić transakcje na rzecz tej Grupy.
 • Transakcje zawierane z podmiotem spoza Grupy będą traktowane tak jakby były zawierane przez Grupę.

Członkowie Grupy VAT odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania w podatku VAT w okresie posiadania statusu podatnika VAT przez Grupę VAT oraz po utracie przez tę grupę tego statusu.
Projekt w obecnej chwili znajduje się w fazie konsultacji. O dalszym postępie prac legislacyjnych w tym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informować.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.