W dniu 28 lutego 2023 r. została wydana interpretacja ogólna Ministra Finansów Nr DD5.8203.7.2022 w sprawie obowiązków informacyjnych spółek nieruchomościowych i podatników posiadających udziały w tych spółkach. W interpretacji Minister Finansów potwierdził, że:

 • spółki nieruchomościowe mają obowiązek raportowania informacji o:
  •  podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tych spółkach:
   • udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, dające co najmniej 5% praw głosu albo
   • ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku, albo
   • co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze,

oraz

  • liczbie praw posiadanych przez każdy wymieniony wyżej podmiot;
 • podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej:
  • udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu albo
  • ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku, albo
  • co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze,

mają obowiązek składania informacji o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce, udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Obowiązek ten dotyczy zarówno polskich rezydentów podatkowych, jak i nierezydentów.

Obowiązek informacyjny realizowany jest według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej (lub na ostatni dzień jej roku obrotowego, jeśli spółka ta nie jest podatnikiem CIT).

Z uwagi na powyższe zwracamy uwagę na to, że 31 marca 2023 r. upływa termin na złożenie:

 • przez spółkę nieruchomościową informacji o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej (CIT-N1),
 • przez podatników posiadających udziały (akcje) lub prawa w spółce nieruchomościowej informacji o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących (CIT-N2).

Z uwagi na konstrukcję formularza CIT-N2 – w przypadku nierezydentów dopełnienie ww. obowiązku wiąże się z wymogiem posiadania polskiego NIP.

W interpretacji Minister Finansów jednoznacznie potwierdził, że obowiązek informowania determinuje sam fakt posiadania bezpośrednio lub pośrednio udziałów lub akcji w spółce nieruchomościowej. Zatem obowiązek istnieje niezależnie od tego czy w roku podatkowym uzyskany został przychód (dochód) z tych udziałów (akcji), czy też nie.

Zwracamy uwagę, że na chwilę obecną obowiązek raportowania nie został przesunięty (jak miało to miejsce w ubiegłym roku).

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.