Wprowadzono ważne zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania („UPO”) zawartych przez Polskę z Holandią, Maltą i Niemcami. Poniżej prezentujemy przegląd najistotniejszych modyfikacji:

 • Zmiany w UPO z Holandią:
  • zmiany w definicji zakładu podatkowego mające na celu wyeliminowanie nadużywania wyłączeń dotyczących działalności przygotowawczej lub pomocniczej, podziału jednej umowy na kilka umów/działalności oraz zmiany w definicji zależnego agenta,
  • doprecyzowanie zasad opodatkowania tzw. zakładu podatkowego,
  • wprowadzenie tzw. klauzuli nieruchomościowej,
  • opodatkowanie podmiotów transparentnych podatkowo,
  • wprowadzenie klauzuli Principle Purpose Test, czyli swego rodzaju klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Zmiany w UPO z Holandią będą stosowane od 1 stycznia 2023 roku lub od roku podatkowego rozpoczynającego się w 2023 r.

 • Zmiany w UPO z Maltą:
  • rozszerzenie definicji dywidendy,
  • obniżenie stawki podatku dla odsetek z 5% na 4% dla odbiorcy będącego rzeczywistym właścicielem odsetek,
  • opodatkowanie usług technicznych czyli z uwzględnieniem pewnych wyjątków przewidzianych w UPO, płatności w związku z jakimikolwiek usługami o charakterze zarządczym lub doradczym, na zasadach analogicznych jak dla należności licencyjnych,
  • doprecyzowanie treści klauzuli nieruchomościowej,
  • zmiany w zasadach opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów,
  • modyfikacja metody unikania podwójnego opodatkowania.

Zmiany w UPO z Maltą będą stosowane od 1 stycznia 2023 roku lub od roku podatkowego rozpoczynającego się w 2023 r.

 • Zmiany w UPO z Niemcami:
  • Polska i Niemcy podpisały wypowiedzenie dodatkowego porozumienia w sprawie opodatkowania pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników transgranicznych w czasie pandemii COVID-19.
  • Na podstawie porozumienia, praca wykonywana zdalnie przez pracownika z jednego państwa na rzecz pracodawcy z drugiego państwa była uznawana dla celów podatkowych za pracę wykonywaną w państwie, w którym pracownik zwykle wykonywałby pracę, gdyby nie podjęto działań antykryzysowych. Przyjmowano zatem fikcję pobytu i pracy w drugim państwie, pod warunkiem że praca zdalna była uwarunkowana pandemią COVID-19.
  • Strony ustaliły, że porozumienie ma zastosowanie wyłącznie do okresu od 11 marca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. Od 1 lipca 2022 r. przy ustalaniu obowiązków podatkowych osób fizycznych ponownie stosuje się zasady ogólne wynikające z UPO z Niemcami.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.