Ministerstwo Finansów przedstawiło opracowany projekt ustawy o zmianie ustaw w podatku dochodowym od osób prawnych i innych ustaw. Na stronie Kancelarii Premiera pojawił się na razie opis założeń kolejnej nowelizacji, poniżej prezentujemy najważniejsze informacje:

 1. Zmiany w CIT
 • Modyfikacja przepisów o minimalnym podatku dochodowym:
  • zawieszenie stosowania przepisów art. 24ca ustawy CIT w okresie tego roku, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
  • wprowadzenie zmian w konstrukcji podatku:
   • podwyższenie do 2% wskaźnika rentowności, przy zmianie metodologii jego wyliczania (m.in. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych, wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, wyłączenie wartości podatku akcyzowego);
   • wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania – wg wyboru podatnika (podstawa opodatkowania to 4% przychodów (stawka podatku 10%) albo podstawa opodatkowania to 2% przychodów + koszty pasywne tj. finansowanie dłużne i usługi niematerialne + ujawnienie WNIP (stawka podatku 10%);
   • rozszerzenie katalogu wyłączeń z tego podatku (o spółki komunalne, małych podatników, podatników w przypadku których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji);
 • zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika:
  • odejście od kwartalnej aktualizacji podawanych do publicznej wiadomości danych dużych podatników, na rzecz aktualizacji dokonywanej raz w roku;
 • zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC):
  • wprowadzenie przepisów eliminujących podwójne lub wielokrotne opodatkowania CFC w przypadku kaskadowej wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych (art. 24a ust. 2 pkt 4, 12a i 12b ustawy CIT);
  • doprecyzowanie definicji jednostki zależnej (art. 24a ust. 2 pkt 3 CIT);

– analogiczne rozwiązania przewidziane zostały w projekcie w zakresie PIT (art. 30f ust. 2 pkt 3 i 5, ust. 3f, 12, 13a-13b ustawy PIT);

 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów:
  • objęcie zakresem podatku od przerzuconych dochodów jedynie kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów;
  • doprecyzowanie, że podmiot powiązany, na rzecz którego ponoszone są koszty, nie ma siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • doprecyzowanie warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu;
  • uproszczenie warunku dotyczącego preferencyjnego opodatkowania w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego (warunek niższego opodatkowania odnosi się wprost do przychodów podmiotu powiązanego z określonej należności);
  • odpowiednie stosowanie przepisów o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów z udziałem spółek transparentnych podatkowo bądź z podmiotami zagranicznymi przenoszącymi przychody do innych podmiotów zagranicznych korzystających z niskiego opodatkowania;
 • zmiany w podatku u źródła (WHT)
  • rozszerzenie zakresu przedmiotowego zwolnienia podatnika-nierezydenta od podatku dochodowego, które jest zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 50 ustawy CIT i art. 21 ust. 1 pkt 130 ustawy PIT, i objęcie nim także obligacji skarbowych oferowanych na rynku krajowym i bonów skarbowych oraz odpowiednią zmianę w zakresie przedmiotowym zwolnienia od obowiązku płatnika co do poboru podatku, które jest zawarte w art. 26 ust. 1aa ustawy CIT i art. 41 ust. 24 ustawy PIT;
  • wydłużenie ważności oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay-and-refund na kolejnych 7 miesięcy;
 • zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych:
  • zmiana treści art. 15c ust. 1 ustawy o CIT poprzez doprecyzowanie kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów podatkowych – wyłączeniu podlegać wyższa kwota (kwota 3.000.000 zł; 30% EBITDA);
  • zmiana w art. 16 ust. 7i i 7j ustawy CIT poprzez wyłączenie stosowania przepisów w sytuacjach, kiedy finansującym jest bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG;
  • wyłączenie spod tej regulacji przypadków finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach z podatnikiem niepowiązanych;
 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH):
  • zastąpienie definicji spółki zależnej, krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej definicjami krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej;
  • doprecyzowanie przepisów m.in. w zakresie 1 roku posiadania przez spółkę holdingową udziałów (akcji) w spółkach zależnych;
  • rozszerzenie katalogu form prawnych, w których może działać spółka holdingowa o prostą spółkę akcyjną;
  • przyznanie prawa do korzystania przez spółkę holdingową ze zwolnienia z CIT dywidend wynikającego z Dyrektywy Parent Subsidiary;
  • umożliwienie, aby w ramach PSH krajowa spółka zależna mogła korzystać ze zwolnienia w przewidzianego dla specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji;
  • wprowadzenie 100% zwolnienia z dywidend;
 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek:
  • zmiana sposobu określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku (np. samochodów osobowych) na cele działalności gospodarczej oraz inne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (w wysokości 50% wydatków, odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości związanych z używaniem składników majątku niewykorzystywanych na cele działalności gospodarczej nie będzie stanowić wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą);
  • przesunięcie terminu na złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD), przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego (tj. zawiadomienie składa się do końca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem);
  • doprecyzowanie warunku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej (tj. zobowiązanie to wygasa w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych);
  • określenie terminu na zapłatę podatku należnego od dochodu z przekształcenia (w przypadku zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia w całości, podatnik jest zobowiązany uiścić podatek w terminie przewidzianym na złożenie zeznania CIT-8 za rok podatkowym poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem);
  • wskazanie terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat (dotyczy również zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy) oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto;
 • zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
  • doprecyzowanie i uproszczeniu zasad zaliczania do kosztów podatkowych składek na ubezpieczenie –dostosowanie przepisów CIT do rozwiązań proponowanych wcześniej w PIT;
 • zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków:
  • uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków na wniosek, o której mowa w art. 24b ust. 15 i 16 ustawy CIT,
  • doprecyzowanie, że zwrot podatku nastąpi bez konieczności wydawania decyzji w każdym przypadku, gdy kwota zwrotu nie będzie budzić wątpliwości (analogicznie w art. 30g w ust. 15 i 16 ustawy PIT);
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych:
  • zmiany w zakresie wysokości progów dokumentacyjnych dla bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, poprzez ich podwyższenie (w przypadku bezpośrednich transakcji rajowych – dwukrotne; w przypadku transakcji pośrednich – progi w różnych wysokościach w stosunku do określonych rodzajów transakcji),
  • zmianę zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych,
  • likwidację domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym (doprecyzowanie, że przepis dotyczy rzeczywistego właściciela należności wynikającej z transakcji, ponadto zaproponowano odejście od konstrukcji domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym na rzecz wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego w określonych przypadkach).

2. Zmiany w Ordynacji Podatkowej

 • doprecyzowanie obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych (art. 82 §1c Ordynacji podatkowej).
 • obowiązek sporządzenia informacji o umowach z nierezydentami nie będzie występował w przypadku podmiotów, które są obowiązane do sporządzenia informacji o cenach transferowych na podstawie art. 23zf ust. 1 ustawy PIT oraz art. 11t ust. 1 ustawy CIT.

3. Pozostałe proponowane zmiany

 • uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”,
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące PGK, tj. zastosowanie przepisów do tzw. nowych strat spółek tworzących PGK, a zatem powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2021 r.,
 • zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji – zmiana dotyczy obowiązku udostępniania wzorów deklaracji na podstawie przepisów CIT, PIT, ustawy o ryczałcie oraz Ordynacji podatkowej – poprzez ograniczenie obowiązku do przekazywania wizualizacji deklaracji przez Ministra Finansów, która jest udostępniania przez Ministra Cyfryzacji w Centralnym Rejestrze Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2022 roku. Będziemy Państwa informować w zakresie dalszych szczegółów proponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.