Zwracamy uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 13 czerwca 2024 r. o sygn. C‑533/22, w którym TSUE po raz kolejny podkreślił, iż stałe miejsce prowadzenia działalności dla VAT nie powstanie tylko dlatego, że dwa podmioty pomiędzy którymi występują powiazania prawne dodatkowo zwiążą się umową na świadczenie usług. Nabycie usług kompleksowych od podmiotu powiązanego z siedzibą w innym państwie UE, nie determinuje z mocy prawa u usługobiorcy stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w tym państwie, jeżeli usługobiorca nie posiada w nim zaplecza personalnego i technicznego pozwalającego mu na samodzielne prowadzenie czynności opodatkowanych.

Omawiane orzeczenie TSUE dotyczyło spółki z siedzibą na terytorium Niemiec, która zamówiła kompleksową usługę u podmiotu powiązanego z Rumunii. Do tej sługi kompleksowej wchodziły przetwarzanie i montaż elementów tapicerskich oraz świadczenia pomocnicze i administracyjne (w tym dostęp do wspólnego systemu księgowego i zamówień w celu lepszej ich organizacji). Obie strony transakcji stosują rumuńskie przepisu o miejscu świadczenia usług jak i przepisy Dyrektywy VAT uznały, że przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu VAT w kraju siedziby nabywcy, dlatego też usługodawca wystawił faktury bez rumuńskiego VAT. W wyniku kontroli, rumuński organ podatkowy stwierdził, że podmiot powiązany w Rumunii należy uznać za stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej dla spółki niemieckiej, w konsekwencji czego określił jako miejscem świadczenia usługi kompleksowej Rumunię i obowiązek wystawienia faktur z rumuńskim podatkiem VAT przez spółkę z grupy. Rumuński organ podatkowy dokonał również z urzędu rejestracji do VAT podmiotu niemieckiego.

TSUE ponownie zdecydowanie sprzeciwił się takiej interpretacji przepisów Dyrektywy VAT. Jego zdaniem: „spółka będąca podatnikiem podatku od wartości dodanej, mająca siedzibę działalności gospodarczej w jednym państwie członkowskim, która korzysta z usług świadczonych przez spółkę z siedzibą w innym państwie członkowskim, nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w tym ostatnim państwie członkowskim, jeżeli zaplecze personalne i techniczne, którym dysponuje ona w rzeczonym państwie członkowskim, nie jest odrębne od zaplecza, za pomocą którego świadczone są na jej rzecz usługi, lub jeżeli to zaplecze personalne i techniczne zapewnia jedynie wykonywanie czynności przygotowawczych lub pomocniczych.” Sam fakt świadczenia usług pomiędzy podmiotami z tej samej grupy, nie może być argumentem za uznaniem, że stałe miejsce prowadzenia działalności wystąpi.

To już kolejny wyrok TSUE w sprawie determinantów ustalenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT wydany w ostatnim czasie, który wyznacza już pewną linię interpretacyjną zwłaszcza w przedmiocie relacji pomiędzy podmiotami zależnymi. Wyroki, o których również pisaliśmy w naszych newsletterach to C-333/20 z 7 kwietnia 2023 r. i C-232/22 z 29 czerwca 2023 r.  Na podstawie tych wyroków można stwierdzić, iż TSUE wyraźnie wskazuje na konieczność posiadania w danym państwie UE wyraźnych i niezależnych od innych podmiotów struktur (zasobów technicznych i osobowych), za pomocą których podmiot zagranicznych może w niezależny sposób nabywać i świadczyć usługi. Choć omawiane orzeczenie zostało wydane na gruncie prawa rumuńskiego, może wraz z wcześniejszymi wyrokami, może stanowić istotny argument w sporach z polskimi organami podatkowymi, które dążą do ustalenia stałego miejsca prowadzenia działalności dla VAT zwłaszcza poprzez zasoby podwykonawcy lub podmiotu z grupy.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.