W ramach aktualnie procedowanego w Sejmie projektu tzw. „Polskiego Ładu” planowane jest znowelizowanie w Kodeksie Karnym Skarbowym (dalej: KKS) art. 16a dotyczącego niekaralności dla tych sprawców, którzy złożyli prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i uiścili uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie należność publicznoprawną.

Zmiany w projektowanym przepisie polegają na:

1. Rozszerzeniu zakresu przedmiotowego przepisu również na księgi

W obecnie obowiązującym brzmieniu ustawy przepis odnosi się wyłącznie do korekty deklaracji. Natomiast po zmianie będzie odnosił się zarówno do korekty deklaracji, jak i księgi.

Zgodnie z art. 53 §  21 KKS, księgami są: 1) księgi rachunkowe, 2) podatkowa księga przychodów i rozchodów, 3) ewidencja, 4) rejestr, 5) inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, zmiana ma na celu objąć zastosowaniem tego przepisu również składane przez podatników deklaracje JPK VAT w jednym pliku, który obejmuje jednocześnie dwie struktury – deklarację i ewidencję i tym samym usunąć dotychczasowy brak spójności w zakresie skutków niekaralności deklaracji i ewidencji.

2. Ograniczeniu możliwości uniknięcia odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe

Zgodnie z projektowanym przepisem art. 16a § 3 KKS podatnik będzie podlegał karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, jeżeli przed złożeniem korekty deklaracji lub księgi wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, lub ujawniono w toku toczącego się postępowania przygotowawczego to przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Po wejściu w życie wskazanej zmiany, istotny będzie moment złożenia korekty. Jeżeli zostanie ona złożona po wszczęciu postępowania przygotowawczego, wówczas podatnik nie uchroni się przed odpowiedzialnością na gruncie KKS. Ten sam skutek wywoła sytuacja, gdy przestępstwo lub wykroczenie skarbowe zostanie ujawnione w ramach postępowania przygotowawczego.

Pierwsze czytanie projektu w Sejmie odbyło się 17.09.2021 r. W dniu 28.09.2021 r. doręczono sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie (druk nr 1597).

O dalszym postępie prac legislacyjnych w tym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informować.

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.