Zgodnie z ustawą wprowadzającą tzw. Polski Ład już od 1 stycznia 2022 r. zmianie mają ulec przepisy ustawy o CIT w zakresie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji.

Obecnie art. 26 ust. 1n ustawy o CIT przewiduje taką możliwość jedynie w odniesieniu do przychodów osiąganych przez nierezydentów na terenie Polski z tytułu świadczeń niematerialnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT (tj. m.in. świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych) i to tylko w przypadku, gdy kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza w roku kalendarzowym 10 000 zł, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Ustawa wprowadzająca tzw. Polski Ład zakłada natomiast, że miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych będzie mogło zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji niezależnie od kategorii płatności oraz od wartości dokonywanej płatności podlegającej opodatkowaniu podatkiem u źródła, pod warunkiem, że informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie będą budziły uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym (znowelizowany art. 26 ust. 1n ustawy o CIT).

Niezależnie od powyższej zmiany, już teraz obowiązują analogiczne regulacje (do tych planowanych w tzw. Polskim Ładzie) w zakresie posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji wprowadzone na mocy tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. Przy czym, na ich mocy możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji występuje jedynie w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu.

Ustawa wprowadzająca tzw. Polski Ład obecnie została przekazana Prezydentowi do podpisu. Będziemy Państwa na bieżąco informować o dalszym postępie prac legislacyjnych w tym zakresie.

Jeśli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.