Planowana istotna zmiana w ustawie o CIT dotyczy nowej definicji miejsca posiadania zarządu w Polsce.
Projekt zmian przepisów podatkowych wprowadzających tzw. Polski Ład zakłada bowiem dodanie do art. 3 ustawy o CIT ust. 6, zgodnie z którym w odniesieniu do podatników nieposiadających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się, iż posiadają oni zarząd na tym terytorium w przypadku gdy osoby lub podmioty zasiadające w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających podatnika:

  • mają miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  • w sposób faktyczny, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów prowadzą bieżące sprawy tego podatnika, w tym na podstawie umowy go kreującej, decyzji sądu lub innego dokumentu regulującego jego założenie lub funkcjonowanie, udzielonych pełnomocnictw lub powiązań faktycznych między podatnikiem a osobami lub podmiotami posiadającymi rezydencję w Polsce.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że za polskiego rezydenta podatkowego, podlegającego opodatkowaniu w Polsce, może być uznany nie tylko podmiot mający na terytorium Polski swoją siedzibę, ale również podmiot nieposiadający w Polsce siedziby lecz formalnie lub faktycznie zarządzany przez osobę lub osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski. W konsekwencji omawiana zmiana wprowadzi swoiste „domniemanie rezydencji”, w wyniku którego zagraniczne spółki mogą być uznawane za posiadające na terytorium Polski zarząd i podlegające opodatkowaniu polskim CIT tylko z tego powodu, że osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce będzie przykładowo członkiem organu zarządzającego lub kontrolnego tej zagranicznej spółki.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że proponowane zmiany mają na celu ograniczenie rejestrowania przez polskich rezydentów na terytorium innego państwa takich podmiotów gospodarczych, które nie prowadzą tam rzeczywistych operacji gospodarczych oraz wyeliminowanie błędnego przeświadczenia wielu podatników, że zarejestrowany na terytorium innego kraju podmiot nie będzie mógł być uznany za polskiego rezydenta podatkowego.

Projekt w obecnej chwili znajduje się na etapie konsultacji publicznych. O dalszym postępie prac legislacyjnych w tym zakresie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.