Ministerstwo Finansów opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej nowe wzory formularzy TPR-P i TPR-C. Nowe formularze służą do składania Informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2019 r. Linki do wyjaśnień ze strony Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/publikacja-formularza-interaktywnego-tpr-p-3/

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/publikacja-formularza-interaktywnego-tpr-c-3/

Najważniejsze zmiany względem poprzedniej wersji:

  • dodano możliwość wskazania w sposób opisowy przedmiot transakcji kontrolowanej – w poprzednich wersjach można było wybrać wyłącznie kategorię transakcji z zamkniętej listy,
  • ujednolicono jednostki – wartości należy podawać w zaokrągleniu do tysięcy,
  • uproszczono sposób podawania kwoty zadłużenia w przypadku pożyczek – jako stan na koniec roku podatkowego,
  • rozbudowano zakres informacji do uzupełnienia w przypadku transakcji finansowych – odsetki naliczone / należne oraz odsetki zapłacone / otrzymane,
  • znacząco zwiększono zakres informacji w przypadku wypełnienia TPR dla umowy spółki niebędącej osobą prawną,
  • znacząco rozbudowano formularz dla restrukturyzacji – wyodrębniono 13 kategorii, w tym m.in.: połączenie, podział i przejęcie, wymiana udziałów, zmiana profilu funkcjonalnego, transfer wartości niematerialnych i prawnych, przeniesienie pracowników poprzez rozwiązanie obecnych i zawarcie nowych umów o pracę, zbycie lub aport ZCP.

Przypominamy, że Informację o cenach transferowych przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej podmioty:

  • obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji ujętych w tej dokumentacji,
  • realizujące z podmiotami krajowymi transakcje kontrolowane, które korzystają ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.