W dniu 26 kwietnia 2022 r. NSA wydał wyrok sygn. akt II FSK 2197/19 podtrzymując pozytywny dla podatników wyrok WSA w Gdańsku z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1130/18 (dalej: Wyrok WSA), w którym stwierdzono że część odsetkowa raty leasingowej nie stanowi kosztów finansowania dłużnego (dalej: KFD), o których mowa w art. 15c ustawy o CIT.

Sąd podkreślił, że z perspektywy ustawy o CIT podział raty leasingowej na część kapitałową i odsetkową występuje wyłącznie w przypadku umów leasingu finansowego, o którym mowa w art. 17f ustawy o CIT. Wyłącznie bowiem w przypadku tego typu leasingu strony umowy mają obowiązek rozpoznania odpowiednio przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu tej części opłaty, która stanowi część odsetkową opłaty leasingowej (inną niż spłata wartości przedmiotu leasingu). W konsekwencji Sąd wskazał, że do opłat za korzystanie z rzeczy, które na gruncie przepisów ustawy o CIT kwalifikowane są jako leasing operacyjny nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji, o których mowa w art. 15c ustawy o CIT.

W przedmiotowym zakresie Dyrektor KIS prezentował dotychczas negatywną dla podatników linię interpretacyjną. W wydawanych interpretacjach indywidualnych wskazywał on, iż przepisy art. 15c ust. 12  i ust. 13 ustawy o CIT dotyczą części odsetkowej raty leasingowej zarówno w przypadku leasingu operacyjnego, jak i leasingu finansowego, co wynika z faktu, iż ustawodawca nie wskazał jednego rodzaju leasingu, do którego przepisy te powinny znajdować zastosowanie. Dodatkowo Dyrektor KIS podkreślał, że jeżeli ustawodawca zamierzałby wykluczyć z ww. przepisów część odsetkową raty leasingowej w przypadku leasingu operacyjnego, to wskazałby to wprost w ustawie poprzez zamieszczenie odpowiednich regulacji w tym zakresie (stanowisko takie zostało zaprezentowane przykładowo w interpretacjach Dyrektora KIS z dnia 4 sierpnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.233.2020.1.AT oraz z dnia 22 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.434.2020.1.NL).

Omawiany wyrok NSA może zapoczątkować zmianę podejścia organów podatkowych w przedmiotowym zakresie lub przynajmniej zwiększyć szanse podatników na wygranie ewentualnego sporu z organami podatkowymi na poziomie sądów administracyjnych. Pragniemy jednak zaznaczyć, iż na dany moment nie zostało jeszcze opublikowane uzasadnienie przedmiotowego wyroku NSA. Ostateczna ocena tego wyroku będzie mogła być dokonana po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.