Dnia 26 kwietnia 2022 r. zapadł wyrok NSA (sygn. akt II FSK 2197/19), w którym Sąd podtrzymał pozytywny dla podatników wyrok WSA w Gdańsku z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1130/18 w sprawie kwalifikacji części odsetkowej raty w leasingu operacyjnym jako kosztu finansowania dłużnego (dalej: KFD).

W ostatnim czasie opublikowano pisemne uzasadnienie w/w wyroku. NSA w uzasadnieniu tym merytorycznie odniósł się do rozstrzyganej kwestii i potwierdził stanowisko uprzednio zaprezentowane w tym zakresie przez Sąd I Instancji, zgodnie z którym do opłat za korzystanie z rzeczy, które na gruncie przepisów ustawy o CIT kwalifikowane są jako leasing operacyjny, nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji, o których mowa w art. 15c ustawy o CIT.

Jak wskazał NSA, próby wyodrębnienia „części odsetkowej raty leasingowej” z opłat uiszczanych w ramach leasingu kwalifikowanego na gruncie przepisów podatkowych jako leasing operacyjny stanowiłoby zabieg sztuczny, który nie wynika z przepisów prawa, ponieważ zgodnie z przepisami  podatkowymi w leasingu operacyjnym występuje jedynie opłata za korzystanie z rzeczy, bez określania poszczególnych elementów kalkulacyjnych tej opłaty. Opłat tych nie można zatem w części uznać za KFD, ponieważ ich ponoszenie nie jest związane z uzyskaniem od leasingodawcy jakichkolwiek środków finansowych. W konsekwencji opłaty te nie dotyczą korzystania ze środków finansowych. W art. 15c ust. 12 ustawy o CIT mowa jest natomiast o korzystaniu ze środków finansowych, a nie o korzystaniu z rzeczy, to znaczy, że pod pojęciem KFD mieści się tylko leasing finansowy.

NSA pokreślił również, że z punktu widzenia przepisów ustawy o CIT, podział raty leasingowej na część kapitałową i odsetkową występuje wyłącznie w przypadku umów leasingu finansowego, gdyż tylko ta kategoria umów zobowiązuje strony danej umowy do rozpoznania odpowiednio przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu tej części opłaty, która stanowi część odsetkową opłaty leasingowej (inną niż spłata wartości przedmiotu leasingu).

Należy mieć nadzieję, iż powyższy wyrok NSA zapoczątkuje zmiany w prezentowanym w tym zakresie dotychczas przez organy podatkowe negatywnym dla podatników stanowisku.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.