Ministerstwo Finansów (dalej: „MF”) opublikowało objaśnienia z dnia 10 sierpnia 2021 r. dotyczące ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021 poz. 1128, z późn. zm., dalej: „Objaśnienia”).

Zgodnie z treścią Objaśnień ulga abolicyjna:

 • przysługuje wyłącznie podatnikowi, który ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski,
 • ma zastosowanie wyłącznie do dochodów:
  • osiąganych za granicą, czyli ze źródeł położonych poza terytorium Polski i
  • podlegających rozliczeniu zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego,
 • ma zastosowanie wyłącznie do dochodów osiąganych z następujących źródeł:
  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,
  • z działalności wykonywanej osobiście,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi,
 • nie przysługuje w odniesieniu do dochodów uzyskanych w tzw. rajach podatkowych,
 • przysługuje bez zastosowania limitu (obecnie 1360 zł) do dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw z następujących źródeł:
  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,
  • z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej),
  • na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).

MF przypomniało również, że ulga abolicyjna jest ulgą stosowaną w rocznym rozliczeniu dochodów i nie należy jej uwzględniać przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Treść Objaśnień znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-10-sierpnia-2021-roku-dot-ulgi-abolicyjnej-o-ktorej-mowa-w-art-27g-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.