Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej stanu zagrożenia epidemicznego (dalej: Projekt).

Zgodnie z Projektem z dniem 1 lipca 2023 r.:

1) odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

2) traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028).

W rezultacie, w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego przestaną obowiązywać preferencje z zakresu prawa podatkowego wprowadzone dla celów przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Przy czym, część z nich przestanie obowiązywać z dniem 1 lipca 2023 r., a dla części z nich przewidziano pewne okresy przejściowe, tj.:

  • wydłużony termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy – z dniem 1 lipca 2023 r. przestanie obowiązywać wydłużony do 14 dni (od dnia zlecenia przelewu) termin na złożenie w/w zawiadomienia;
  • wydłużony termin na wydanie interpretacji indywidualnych – z dniem 1 lipca 2023 r. przywrócony zostanie trzymiesięczny termin do wydania interpretacji indywidualnych (w przypadku wniosków o interpretację złożonych już po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego);
  • bieg terminów dotyczących krajowych schematów podatkowych (MDR) – terminy związane z krajowymi schematami podatkowymi nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19;
  • preferencyjne zasady dotyczące stosowania certyfikatów rezydencji podatkowej zagranicznych podmiotów (tj. przykładowo możliwości stosowania certyfikatów rezydencji obejmujących 2019 r. lub 2020 r. wraz z oświadczeniem podatnika co do aktualności danych w nich zawartych) – możliwość taka występuje w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu (czyli do końca sierpnia 2023 r.).

Zgodnie z Projektem w/w Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Obecnie Projekt jest na etapie konsultacji publicznych. Będziemy na bieżąco informować o postępie prac legislacyjnych w tym zakresie.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.