28 czerwca 2022 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje szereg bardzo istotnych zmian dotyczących ustawy o CIT w zakresie minimalnego podatku dochodowego, podatku od przerzuconych dochodów, CFC, podatku u źródła, pośrednich transakcji rajowych oraz wielu innych przepisów ustawy. Znowelizowane przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r., ale od tej zasady przewidziano istotne wyjątki.

I.     Zmiany w CIT

 • Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym:
  • zwolnienie podatników zobowiązanych do zapłaty minimalnego podatku dochodowego z obowiązków o których mowa w art. 24ca ustawy CIT w okresie roku, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  • wprowadzenie zmian w konstrukcji podatku:
   • rozszerzenie katalogu wyłączeń z tego podatku (o spółki komunalne, małych podatników, podatników w przypadku których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji),
   • podwyższenie z 1% do 2% wskaźnika rentowności, przy zmianie metodologii jego wyliczania (m.in. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów: (i) opłat z tytułu umowy leasingu, (ii) wzrostu wartości wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w odstępach rocznych oraz wzrostu wartości energii w odstępach rocznych, wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, wyłączenie wartości podatku akcyzowego),
   • obniżenie wskaźnika wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych z 4% do 2%,
   • zmiana w wysokości mnożnika wzoru określonego w art. 24ca ust. 3 pkt 2 z 30% na 15%,
   • wykreślenie ze wzoru określonego w art. 24ca ust. 3 pkt 4 dot. kosztów usług niematerialnych wartości 3.000.000 zł,
   • wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania – wg wyboru podatnika będzie to 4% przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym (stawka podatku 10%) albo suma 2% przychodów z tego źródła i kosztów pasywnych, tj. kosztów finansowania dłużnego i usług niematerialnych (stawka podatku 10%);
 • zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatników:
  • odejście od kwartalnej aktualizacji podawanych do publicznej wiadomości danych dużych podatników, na rzecz aktualizacji dokonywanej raz w roku;
 • zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC):
  • wprowadzenie przepisów eliminujących podwójne lub wielokrotne opodatkowanie CFC w przypadku wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych (art. 24a ust. 2 pkt 4, 12a ustawy CIT),
  • doprecyzowanie przepisów poprzez dodanie definicji dominującej zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz zależnej zagranicznej jednostki kontrolowanej,
  • doprecyzowanie przesłanki dotyczącej wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku (art. 24a ust. 3f ustawy o CIT,

           – analogiczne rozwiązania przewidziane zostały w projekcie w zakresie PIT (art. 30f ustawy PIT);

 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów:
  • wskazanie, że za przerzucone dochody uważa się koszty poniesione przez podatnika na rzecz podmiotu powiązanego będącego nierezydentem zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli ten podmiot powiązany:
   • w stosunku do przychodów pasywnych podlega w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia całościowemu lub częściowemu zwolnieniu z opodatkowania lub podlega opodatkowaniu według stawki efektywnej niższej niż 14,25%, oraz
   • uzyskuje od podatnika lub spółek powiązanych z podatnikiem przychody pasywne w wysokości co najmniej 50% wszystkich swoich przychodów, oraz
   • co najmniej 10% przychodów pasywnych przekazuje w jakiejkolwiek formie na rzecz innego podmiotu (zaliczając wydatki z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodów lub odlicza je od dochodu lub gdy przychody te tworzą zysk do wypłaty w formie dywidendy albo innych przychodów z udziałów w zyskach osób prawnych),
  • odpowiednie stosowanie przepisów o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów z udziałem podmiotów zagranicznych przenoszących przychody do innych podmiotów zagranicznych korzystających z niskiego opodatkowania;
 • zmiany w podatku u źródła (WHT)
  • rozszerzenie zakresu przedmiotowego zwolnienia podatnika-nierezydenta od podatku dochodowego, które jest zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 50 ustawy CIT i art. 21 ust. 1 pkt 130 ustawy PIT, i objęcie nim także obligacji skarbowych oferowanych na rynku krajowym i bonów skarbowych oraz odpowiednią zmianę w zakresie przedmiotowym zwolnienia od obowiązku płatnika co do poboru podatku, które jest zawarte w art. 26 ust. 1aa ustawy CIT i art. 41 ust. 24 ustawy PIT,
  • wydłużenie zakresu czasowego oświadczenia płatnika (WH-OSC) wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund do końca roku podatkowego, w którym złożone zostało oświadczenie (zamiast tylko dodatkowych dwóch miesięcy) – zmiana będzie miała zastosowanie do wypłat należności oraz wypłat (świadczeń), pieniędzy i wartości pieniężnych dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2022 r.;
 • zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych:
  • zmianę treści art. 15c ust. 1 poprzez doprecyzowanie kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów podatkowych – wyłączeniu ma podlegać nadwyżka kosztów finansowania dłużnego ponad wyższą z dwóch kwot: 3.000.000 zł albo 30% EBITDA,
  • ograniczenie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego uzyskanych od podmiotu powiązanego w części w jakiej zostały przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio na transakcje kapitałowe, poprzez wskazanie, że nie ma ono zastosowania do kosztów finansowania dłużnego udzielonego:
   • na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem;
   • finansowania w sytuacjach, kiedy finansującym jest bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG

                   – obie zmiany będą miały zastosowanie do kosztów finansowania dłużnego poniesionych od 1 stycznia 2022 r.;

 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH):
  • rozszerzenie katalogu form prawnych, w których może działać spółka holdingowa o prostą spółkę akcyjną,
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących stosowania przepisów o PSH dla przychodów z dywidend albo zbycia udziałów (akcji) jeśli spełniony został warunek w zakresie posiadania przez spółkę holdingową udziałów (akcji) w spółkach zależnych nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku;,
  • przyznanie prawa do korzystania przez spółkę holdingową ze zwolnienia z CIT dywidend wynikającego z Dyrektywy Parent-Subsidiary,
  • usunięcie w stosunku do spółki zależnej warunków zakazujących (i) posiadania więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, (ii) posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz (iii) korzystania ze zwolnień, dot. prowadzenia działalności w SSE lub PSI,
  • wprowadzenie całkowitego zwolnienia z opodatkowania dywidend (zamiast dotychczasowego zwolnienia 95%), przy jednoczesnej zmianie w zakresie ograniczenia stosowania zwolnienia PSH do 3 lat podatkowych poprzedzających rok wypłaty dywidendy;
 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek:
  • zmiana sposobu określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku (np. samochodów osobowych) na cele działalności gospodarczej oraz inne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (w wysokości 50% wydatków, odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości związanych z używaniem składników majątku niewykorzystywanych na cele działalności gospodarczej nie będzie stanowić wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą),
  • przesunięcie terminu na złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD), przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego (tj. zawiadomienie składa się do końca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem),
  • doprecyzowanie warunku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej (tj. zobowiązanie to wygasa w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych),
  • określenie terminu na zapłatę podatku należnego od dochodu z przekształcenia (w przypadku zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia, podatnik jest zobowiązany uiścić podatek w całości do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek albo w częściach w okresie nie dłuższym niż 2 lata licząc od końca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, o wybranym sposobie informuje się w terminie przewidzianym na złożenie zeznania CIT-8 za rok podatkowym poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem),
  • wskazanie terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat (dotyczy również zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy) oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto;
 • zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
  • doprecyzowanie i uproszczeniu zasad zaliczania do kosztów podatkowych składek na ubezpieczenie – dostosowanie przepisów CIT do rozwiązań wprowadzonych w PIT;
 • zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków:
  • uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków na wniosek, o której mowa w art. 24b ust. 15 i 16 ustawy CIT,
  • doprecyzowanie, że zwrot podatku nastąpi bez konieczności wydawania decyzji w każdym przypadku, gdy kwota zwrotu nie będzie budzić wątpliwości (analogicznie w art. 30g w ust. 15 i 16 ustawy PIT);
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych:
  • zmiany w zakresie wysokości progów dokumentacyjnych dla bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, poprzez ich podwyższenie:
   • w przypadku bezpośrednich transakcji rajowych – limit będzie wynosić 200.000 zł,
   • dla pośrednich transakcji rajowych progi zostały określone na poziomie:
    1. 2.500.000 zł – dla transakcji towarowych i finansowych,
    2. 500.000 dla pozostałych transakcji,

                       – odpowiednio zostaną podwyższone limity i wprowadzone progi w ustawie o PIT,

  • likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym (na rzecz wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego w określonych przypadkach),
  • wskazanie w treści przepisów możliwości uzyskiwania wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji na podstawie oświadczenia podmiotu otrzymującego należność.

II.     Zmiany w Ordynacji Podatkowej

 • doprecyzowanie obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji ORD-U – obowiązek sporządzenia informacji ORD-U nie będzie występował w przypadku podmiotów, które są obowiązane do sporządzenia informacji o cenach transferowych na podstawie art. 23zf ust. 1 ustawy PIT oraz art. 11t ust. 1 ustawy CIT.

III.     Pozostałe proponowane zmiany

 • uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”, tj. uchylenie przepisów art. 2 pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b ustawy z 29 października 2021 r. (tzw. „Polskiego Ładu”);
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące PGK – dodanie przepisu art. 69b w ustawie z 29 października 2021 r. (tzw. „Polskim Ładzie”) wskazującego, że nowe zasady dot. rozliczenia strat w spółkach tworzących PGK wprowadzone „Polskim Ładem” mają zastosowanie do tzw. nowych strat spółek tworzących PGK, a zatem powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2021 r. – do strat powstałych przed 1 stycznia 2022 r. stosować się będzie przepisy dotychczasowe;
 • zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji – zmiana dotyczy obowiązku udostępniania wzorów deklaracji na podstawie przepisów CIT, PIT, ustawy o ryczałcie oraz Ordynacji podatkowej – poprzez ograniczenie obowiązku do przekazywania wizualizacji deklaracji przez Ministra Finansów, która jest udostępniania przez Ministra Cyfryzacji w Centralnym Rejestrze Wzorów Dokumentów Elektronicznych;
 • zmiana porządkująca przepisy ustawy PIT dotyczące oświadczeń i wniosków, jakie podatnicy składają płatnikom w celach poboru zaliczek na podatek (wprowadzone na podstawie ustawy z 9 czerwca 2022 r., tzw. „Polski Ład 2.0”).

Zgodnie z projektem, znowelizowane przepisy mają co do zasady wejść w życie 1 stycznia 2023 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących cen transferowych, które wejdą w życie z dniem ogłoszenia. W odniesieniu do zmian przepisów w zakresie cen transferowych podmioty zobowiązane do badania przesłanek dokumentacji cen transferowych w transakcjach rajowych będą miały możliwość wyboru stosowania nowych rozwiązań do lat wstecznych, tj. do transakcji kontrolowanych i transakcji innych niż transakcje kontrolowane, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r. W takim przypadku będą musiały mieć zastosowanie retroaktywne zmiany wprowadzone w ubiegłych latach.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.