Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. działająca w ramach międzynarodowej struktury WTS Global poszukuje osób chcących rozwijać swoje umiejętności jako doradcy w zakresie prawa podatkowego. Zapraszamy na płatne praktyki do naszych biur mieszczących się w budynku Central Tower w Warszawie oraz w budynku Bałtyk w Poznaniu.

Wymagania:

 • dobre przygotowanie teoretyczne w zakresie programu studiów, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości, rachunku kosztów i podstaw teorii finansów przedsiębiorstw oraz elementów statystyki,
 • wysoce rozwinięte zdolności analityczne,
 • dobra znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 • wsparcie zespołu przy projektach z zakresu cen transferowych realizowanych dla naszych klientów,
 • analiza dokumentów źródłowych, w tym sprawozdań finansowych i dokumentacji księgowej,
 • dokonywanie kalkulacji w Excelu – przygotowywanie analiz finansowych,
 • researche,
 • przygotowywanie projektów dokumentów w języku polskim i niemieckim/angielskim (korespondencja, prezentacje, inne).

Firma oferuje możliwość bezpośredniego uczestnictwa w projektach obejmujących między innymi:

 • planowanie podatkowe obejmujące projektowanie struktur biznesowych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • opracowanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • analizy rynkowe.

Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy składać drogą e-mailową na adres:
office@wtssaja.pl

Rozmowy rekrutacyjne prowadzimy z użyciem aplikacji Teams lub Skype jako wideo spotkania. Ponieważ nie możemy obecnie spotykać się z Państwem osobiście będzie miło zobaczyć się z użyciem kamer internetowych.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla celów rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000)

Jednocześnie oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne i otrzymałam/-em informację o przysługujących mi prawach, o których mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Zgłoszenia niezawierające powyższej zgody będą usuwane z uwagi na przepisy RODO.

Ponadto, dobrowolnie może Pan/Pani udzielić nam dodatkowej zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej oferty pracy również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.”

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani prawa określone w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO.

Klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 (RODO) niniejszym informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 778-141-77-66 (Spółka),
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji prowadzonym przez Spółkę;
 3. podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a. Spółka i przedstawiciele Spółki,
  b. osoby zaangażowane w proces rekrutacji w Spółce, w szczególności pracownicy i współpracownicy,
  c. podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Spółki,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, zgodnie z zakresem dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
 6. przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również w sposób inny niż zautomatyzowany.