W wyroku z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie C-247/21 TSUE uznał, że transakcja podlega opodatkowaniu jako wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT) tylko w sytuacji, gdy wystawiona przez pośrednika faktura zawiera wzmiankę „odwrotne obciążenie”.

Istotą WTT jest uproszczenie rozliczenia VAT i możliwość uniknięcia rejestracji na potrzeby VAT pośrednika w przypadku transakcji trójstronnej, w której biorą udział 3 podmioty zarejestrowane w 3 różnych krajach UE. Przy czym, dla zastosowania tego uproszczenia konieczne jest spełnienie warunków materialnych wskazanych w art. 141 dyrektywy VAT i warunków formalnych, w tym w zakresie fakturowania, wskazanych w art. 197 dyrektywy VAT (faktura wystawiona przez podatnika niemającego siedziby w państwie członkowskim odbiorcy towarów została sporządzona zgodnie z rozdziałem 3 sekcje 3–5). Interpretacją powołanych przepisów zajął się ostatnio Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 8 grudnia 2022 r., w sprawie Luxury Trust Automobil, C-247/21.

W rozpatrywanej sprawie Trybunał uznał, że transakcja będzie podlegała opodatkowaniu jako wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna tylko w sytuacji, gdy wystawiona przez nabywcę pośredniego faktura będzie zawierała wzmiankę „odwrotne obciążenie”, o którym mowa w art. 226 pkt 11a dyrektywy VAT.

Co więcej, TSUE uznał, że pominięcie na fakturze wzmianki „odwrotne obciążenie” nie może zostać skorygowane w późniejszym terminie, ponieważ przeniesienie zobowiązania podatkowego z tytułu VAT na końcowego odbiorcę towaru musi być dokonane przy pierwszym wystawieniu wymaganej faktury, które nie może mieć mocy wstecznej.

Tym samym TSUE odszedł od stosowanej w swoim orzecznictwie zasady „substance over form” („przewagi treści nad formą”) stosowanej w odniesieniu do prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT oraz zwolnienia z VAT dostaw wewnątrzwspólnotowych, zgodnie z którą najważniejsze jest spełnienie przesłanek materialnych, nawet jeśli podatnicy nie spełnili niektórych wymogów formalnych, np. co do treści faktury. W tym przypadku spełnienie wymogów formalnych jest wymagane dla zastosowania uproszczenia w rozliczeniu VAT z tytułu WTT.

Powyższe orzeczenie jest sygnałem wskazującym, jak ważna jest treść faktury w obrocie gospodarczym. W przypadku wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych – zgodnie z restrykcyjnym wyrokiem TSUE – podatnicy nie powinni bagatelizować wymogów formalnych transakcji, gdyż nawet drobna pomyłka na fakturze może spowodować negatywne konsekwencje podatkowe. Zwłaszcza transakcje łańcuchowe powinny być traktowane z należytą ostrożnością i skrupulatnością w odniesieniu do wymogów formalnych.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.