W dniu 1 sierpnia b.r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, który ma konwalidować błędy legislacyjne w zakresie oświadczeń zarządu (WH-OSC oraz WH-OSP). Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po jego ogłoszeniu.

Czego dotyczy problem?

Od 1 stycznia 2022 r. co do zasady przy wypłatach należności pasywnych powyżej 2 mln PLN w trakcie roku podatkowego płatnika na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego należy potrącić zryczałtowany podatek u źródła w stawce ustawowej (19%/20%).

Jedną z opcji pozwalających na zastosowanie preferencyjnych zasad opodatkowania wynikających z przepisów szczególnych bądź UPO nawet w odniesieniu do nadwyżki ponad 2 mln PLN jest złożenie oświadczenia przez zarząd płatnika na formularzu WH-OSC (w zakresie podatku CIT) i WH-OSP (w zakresie podatku PIT).

Mechanizm taki został pierwotnie wprowadzony z dniem 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem przepisów i zamiarem ustawodawcy oświadczenia takie mogły być odnawiane przy powtarzających się płatnościach w trakcie roku podatkowego płatnika, tj. po złożeniu pierwszego oświadczenia można było stosować preferencyjne zasady opodatkowania WHT pod warunkiem składania w ustawowych terminach dalszych oświadczeń.

Wraz z kolejną nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych, jaka weszła w życie z początkiem 2022 r., ustawodawca zamierzał zliberalizować techniczne aspekty związane ze składaniem oświadczeń i przeredagował przepisy. Niestety tak niefortunnie, że powiązał termin na złożenie pierwotnego oświadczenia zarządu z terminem wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln PLN.

W rezultacie, wykładając literalnie aktualnie obowiązujące przepisy, płatnik może złożyć tylko raz tzw. oświadczenie pierwotne w terminie wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln PLN oraz raz tzw. oświadczenie domykające, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po upływie drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie pierwotne. Takie restryktywne stanowisko potwierdził w ostatnim czasie specjalistyczny urząd skarbowy w obszarze WHT.

Dodatkowe wątpliwości budziło zagadnienie, czy termin na złożenie oświadczeń jest terminem nieprzywracanym, tj. czy naruszenie terminu na złożenie oświadczenia bezpowrotnie pozbawia płatnika prawa do zastosowania preferencyjnych zasad poboru WHT.

Zmiany przewidziane w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów (dalej: Projekt rozporządzenia MF) i zapowiedziana w jego uzasadnieniu nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych

Planowane zmiany różnicują sytuację:

  • Oświadczeń złożonych w terminie, których ważność nie wygasła na dzień wejścia w życie Projektu rozporządzenia MF oraz oświadczeń, dla których termin złożenia nie upłynął na dzień wejścia w życie Projektu rozporządzenia MF,
  • Oświadczeń niezłożonych w terminie lub których ważność wygasła na dzień wejścia w życie Projektu rozporządzenia MF.

Ad 1

Pierwszą sytuację reguluje Projekt rozporządzenia MF. W sytuacji oświadczeń pierwotnych złożonych w terminie, których ważność nie wygasła na dzień wejścia rozporządzenia MF lub takich dla których termin złożenia jeszcze nie minął na dzień wejścia w życie Projektu rozporządzenia MF:

  • przedłuża się termin ważności oświadczenia pierwotnego – do końca roku podatkowego płatnika, w którym płatnik złożył oświadczenie pierwotne,
  • przedłuża się termin na złożenie tzw. oświadczenia domykającego – do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego płatnika, w którym płatnik złożył oświadczenie pierwotne.

Ad 2

Druga sytuacja nie została uregulowana w Projekcie rozporządzenia MF, niemniej jednak w uzasadnieniu do tego rozporządzenia projektodawca zapowiedział, że problem oświadczeń, w stosunku do których upłynął termin ważności na dzień wejścia w życie Projektu rozporządzenia MF „zostanie natomiast rozwiązany w ramach projektowanych zmian ustawowych, które mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r., ale ze skutkiem wstecznym od 1 stycznia 2022 r.”

Prace legislacyjne w opisanym powyżej zakresie jeszcze trwają i będziemy informować o ich wyniku.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.