7 października 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Ustawa). 10 października 2022 r. Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta.

Z dniem ogłoszenia Ustawy wejdą w życie korzystne dla podatników zmiany:

  • Uchylenie przepisów art. 11o ust. 1a i 1b Ustawy o CIT z mocą od dnia 1 stycznia 2021 – podatnicy zostali zwolnieni z obowiązku badania czy ich powiązani i niepowiązani kontrahenci nie dokonywali rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę, miejsce zamieszkania lub zarządu w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Uchylenie ww. przepisów jest sukcesem kończącym bez mała dwuletnią dyskusję dotyczącą nieproporcjonalnego obciążenia podatników obowiązkami administracyjnymi w relacji do ewentualnych korzyści wynikających z pozyskania informacji przez Krajową Administrację Skarbową.
  • Podwyższenie progów określonych w art. 11k ust. 2a Ustawy o CIT zobowiązujących do sporządzenia dokumentacji do tzw. bezpośrednich transakcji rajowych: próg 100 000 PLN został podwyższony odpowiednio do kwoty:
    • 2 500 000 PLN dla transakcji finansowych: pozyskanie finansowania od podmiotu rajowego lub udzielenie podmiotowi rajowemu będzie rodziło obowiązki dokumentacyjne wówczas gdy wartość finansowania przekroczy ww. kwotę,
    • 500 000 PLN dla pozostałych transakcji.

Ww. przepis wejdą w życie w dniu następującym po ich ogłoszeniu. Dodatkowo na mocy art. 22 Ustawy, podatnicy będą mogli je zastosować do transakcji dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r. lub transakcji rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2020 r. Tym samym podatnicy mogą skorzystać z podwyższonych progów już sporządzając dokumentację cen transferowych 2021.

Cieszymy się, że naszym zaangażowaniem w dyskusje dotyczącą racjonalności przepisowe o pośrednich transakcjach rajowych i postulatami dot. konieczności podwyższenia progów dla bezpośrednich transakcji rajowych przyczyniliśmy się do tych korzystnych dla podatników zmian.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.