Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.694; dalej: Ustawa), oprócz wydłużenia terminów na sporządzenie dokumentacji TP, o czym informowaliśmy w jednym z poprzednich newsletterów, wprowadziła również modyfikację przepisów w zakresie ważności certyfikatów rezydencji przewidzianych w tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0.

Zgodnie z jednym z uproszczeń obowiązujących na mocy tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0., w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Ustawa rozszerzyła zakres stosowania w/w uproszczenia na certyfikaty rezydencji zagranicznych kontrahentów obejmujące również rok 2020 (o ile płatnik posiada oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych). Certyfikaty takie mogą być stosowane przez płatników pod warunkiem, że w okresie ich stosowania nie nastąpi zmiana miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika dla celów podatkowych lub z dokumentu posiadanego przez płatnika, w szczególności faktury lub umowy, nie będzie wynikało, że miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie.

Ustawa w przedmiotowym zakresie weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 16 kwietnia 2021 r.

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy wpis stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.