Zwracamy uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 29 listopada 2023 r. o sygn. I SA/Bk 377/23, w którym Sąd stwierdził prawidłowość decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w sprawie dotyczącej ustalenia przychodu podatnika z tytułu nieodpłatnego poręczenia od podmiotu powiązanego.

Podatnik pozyskał w celu zabezpieczenia umowy finansowania zawartej z niepowiązanym podmiotem finansującym poręczenia od podmiotów powiązanych. Poręczenia te były nieodpłatne.

Podatnik stał na stanowisku, że mimo braku odpłatności z tytułu poręczenia wewnątrzgrupowego, nie dochodzi do powstania przychodu, albowiem wewnątrz Grupy obowiązuje polityka wzajemnego udzielania sobie przez podmioty powiązane nieodpłatnych poręczeń. W przypadku, gdyby podmiot udzielający mu nieodpłatnego poręczenia sam potrzebował finansowania, podatnik oraz pozostałe podmioty w Grupie, będą zobowiązane do udzielenia poręczającemu analogicznego wsparcia. Zdaniem podatnika, takie ułożenie stosunków ma charakter świadczenia „ekwiwalentnego” – co skutkuje brakiem możliwości ustalenia przychodu z tytułu nieopłatnego świadczenia.

Organ, a następnie Sąd uznał, że o „ekwiwalentności” można mówić dopiero w przypadku rzeczywistego (a nie wynikającego tylko z ustaleń) przyjęcia zobowiązania danego podmiotu za dług innego podmiotu – skoro wartość udzielonych sobie wzajemnie poręczeń nie jest równoważna (identyczna co do wartości) to znaczy, że jeden z podmiotów nie spełnił świadczenia ekwiwalentnego w stosunku do drugiego podmiotu. Powstała w ten sposób różnica w wysokości kwot przy zestawieniu wzajemnych poręczeń będzie stanowiła przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Nieodpłatne gwarancje jak również wzajemne udzielenie poręczeń w ramach Grupy nie należą do rzadkości. Podmioty powiązane zobowiązane są do ustalenia wynagrodzenia z tytułu transakcji na warunkach rynkowych. W przypadku gdy takie poręczenie ma charakter nieodpłatny lub częściowo odpłatny (jak w sytuacji braku ekwiwalentności wzajemnie poręczanych kwot), podatnik powinien oszacować dochód podatkowy stosując metody cen transferowych.

Przypominamy również Państwu, że w przypadku poręczeń dotyczących sumy gwarancyjnej powyżej 10.000.000 PLN sumy powstają obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych.

Kwestia nieodpłatnych poręczeń wewnątrzgrupowych jest aktualnym zagadnieniem w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.