Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu prac nad zaimplementowaniem do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT. Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie internetowej założenia do projektu zmiany ustawy o VAT, które zostały poddane pod konsultacje podatkowe (konsultacje podatkowe trwały do 3 kwietnia). Regulacje dotyczące preferencyjnego opodatkowania VAT dla dostaw składów celnych i składów innych niż celne (w tym składy VAT), obowiązują w Unii Europejskie już od kilku lat na podstawie przepisów Dyrektywy VAT, i w ograniczonym zakresie zostały również wprowadzone w Polsce, np. stawka 0% do dostaw towarów objętych procedurą składu celnego.

Propozycja wprowadzenia instytucji składu VAT i związanej z nim procedury zakłada uproszczenie rozliczenia i poboru VAT w szczególności dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie międzynarodowego obrotu towarami. Istotą zmiany jest objęcie tzw. procedurą składu VAT dostawy towarów do składu VAT oraz nabycia wewnątrzwspólnotowego do takiego składu, z jednoczesnym prawem do ich opodatkowania stawką VAT 0% po spełnieniu określonych warunków ustawowych. W praktyce korzystanie z procedury składu VAT pozwoli na przesunięcie momentu faktycznego opodatkowania transakcji właściwą krajową stawką VAT do chwili zakończenia tej procedury.

Pozostałe założenia do projektu zmian ustawy o VAT przedstawione przez Ministerstwo Finansów:

  • Skład VAT będzie prowadzony wyłącznie w miejscu przeznaczonym na skład celny – założenie składu VAT będzie musiało zostać poprzedzone posiadaniem/założeniem składu celnego.
  • Skład VAT obejmie wyłącznie towary inne niż wyroby akcyzowe.
  • W składzie VAT będzie można przeprowadzać następujące czynności: wprowadzenie towarów do składu i ich wyprowadzenie, składowanie towarów, świadczenie usług bezpośrednio związanych ze składowanymi towarami.
  • Opodatkowaniu stawką VAT 0% mają zostać objęte również usługi świadczone w składzie VAT dotyczące towaru objętego procedurą składu VAT takie jak: sortowanie, przeładunek, pakowanie, utrzymanie towarów we właściwym stanie lub temperaturze, konserwacja.
  • Zakończenie procedury składu VAT będzie miało miejsce z chwilą zgłoszenia przez podatnika jej zakończenia i wyprowadzenia towarów ze składu VAT, ale także w przypadku dostawy towarów w składzie, a więc sprzedaży bez przemieszczenia.
  • Prowadzenie składu VAT będzie możliwe po spełnieniu przez podatników szeregu warunków m.in.: posiadanie statusu czynnego podatnika VAT, braku zaległości w należnościach publicznoprawnych, złożenia zabezpieczenia kwoty podatku VAT.
  • Dla skorzystania z procedury składu VAT konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na stosowanie procedury składu VAT.

Będziemy na bieżąco informować o postępach prac legislacyjnych w tym zakresie.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.