Zwracamy uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) z dnia 26 kwietnia 2024 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.484.2021.15.BS (dalej: Interpretacja), w której Dyrektor KIS odniósł się przychylnie do kwestii ujęcia w kosztach uzyskania przychodów strat spowodowanych działaniem cyberprzestępców.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w Interpretacji, Wnioskodawca nawiązał współpracę z kontrahentem z Wietnamu (dalej: Kontrahent). Po skutecznym dokonaniu jednego przelewu na wskazany rachunek bankowy Kontrahenta założony w Wietnamie, Wnioskodawca otrzymał wiadomość o zmianie rachunku bankowego na rachunek założony w Szwecji. Wskazana wiadomość została przesłana w ramach ciągu dotychczasowej korespondencji, w której omawiane były kwestie związane ze współpracą, a w ramach tej korespondencji, umieszczane były do wiadomości także inne osoby związane ze współpracą. Powyższa korespondencja była skutkiem przejęcia poczty elektronicznej Kontrahenta przez cyberprzestępców.

W Interpretacji Wnioskodawca wskazał, że dokonuje on w ramach swoich procedur wszelkich starań mających na celu uniknięcie tego typu zdarzeń, a wskazane oszustwo, było zdarzeniem, któremu nie był w stanie przeciwdziałać. Dodatkowo zaistniałe zdarzenie bezzwłocznie zgłosił do banku oraz złożył zawiadomienie o popełnieniu na jego szkodę przestępstwa, tj. oszustwa.

Wnioskodawca uznał, że dochował na tle zaistniałego zdarzenia należytej staranności, a pomimo tego nie był w stanie uchronić się od popełnionego na jego szkodę czynu zabronionego. Zwrócił się zatem do Dyrektora KIS z pytaniem, czy jest uprawniony do zaliczenia opisanego wydatku (straty środków obrotowych) do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dyrektor KIS wskazał, że strata powstała na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych, nie do uniknięcia przez racjonalnie działający podmiot można uznać za zdarzenie, które uzasadnia zaliczenie powstałej straty w ciężar kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji, konieczne jest każdorazowe dokonanie oceny, czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności, podatnik zachował należytą staranność i czy poniesione straty będą następstwem zdarzeń niezależnych od podatnika.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.