Przyspieszają prace nad Dyrektywą Rady Unii Europejskiej w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii (tzw. Dyrektywa Pillar 2). 12 grudnia 2022 roku Komitet Stałych Przedstawicieli państw członkowskich w Radzie UE osiągnął wymaganą jednomyślność dla poparcia Dyrektywy. Unijni ambasadorowie postanowili zalecić Radzie UE, by przyjęła Dyrektywę, co pozwoli uruchomić procedurę w celu jej formalnego przyjęcia.

Jest to jedna z najważniejszych decyzji w zakresie opodatkowania CIT w ostatnich latach.

Dyrektywa Pillar 2 ma na celu ograniczenie globalnego zjawiska, które polega na systematycznym obniżaniu stawek podatku dochodowego od przedsiębiorstw. Po zmianach, stawka opodatkowania dużych międzynarodowych i krajowych grup lub przedsiębiorstw (o łącznym rocznym obrocie w wysokości co najmniej 750 mln EUR) nie będzie mogła wynosić mniej niż 15%.

W osiągnięciu tego celu mają pomóc:

  • zasada włączenia dochodu do opodatkowania (IIR), zgodnie z którą na jednostkę dominującą nakładany jest podatek wyrównawczy w odniesieniu do nisko opodatkowanego dochodu podmiotów grupy (które są określane jako podmioty kwalifikowane); oraz
  • zasada niedostatecznie opodatkowanych zysków (UTPR), która działa jako mechanizm zabezpieczający dla zasady IIR i ma zastosowanie w sytuacjach, gdy w jurysdykcji ostatecznej jednostki dominującej nie ma kwalifikowanej zasady IIR lub gdy w jurysdykcji tej jednostki występuje niski poziom opodatkowania.

Państwa członkowskie zostaną zobowiązane do implementacji Dyrektywy Pillar 2 do krajowych porządków prawnych do końca 2023 r.

Obowiązki wynikające z Dyrektywy Pillar 2 stanowią wyzwanie dla największych grup przedsiębiorstw (zarówno dla spółek dominujących, jak i zależnych) w szczególności z uwagi:

  • rozległy zakres danych, które należy dostarczyć do kalkulacji globalnego podatku minimalnego, a które aktualnie nie są gromadzone przez spółki z uwagi na brak takiej potrzeby i analogicznych regulacji,
  • niestosowaną wcześniej metodologię obliczania globalnego podatku minimalnego,
  • szczególne zasady dotyczące np. podmiotów transparentnych podatkowo, zakładów podatkowych, podmiotów w procesie restrukturyzacji.

Zwracamy uwagę, że globalny podatek minimalny wprowadzany na podstawie Dyrektywy Pillar 2 jest niezależny od minimalnego podatku dochodowego wdrożonego przez Polskę z dniem 1 stycznia 2022 roku i zawieszonego na dwa lata. Wobec powyższego Polska również będzie zobowiązana do tego, aby do końca 2023 roku zaimplementować Dyrektywę Pillar 2.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.