Zwracamy uwagę na decyzję unijnej Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) dotyczącą aktualizacji wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (dalej: Wykaz). We wtorek 14 lutego 2023 roku Rada zadecydowała jednogłośnie o umieszczeniu w Wykazie czterech nowych państw i terytoriów: Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Kostaryki, Wysp Marshalla oraz Rosji.

Wykaz w wersji uwzględniającej nowe państwa i terytoria będzie obowiązywał od momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Umieszczenie Rosji w Wykazie może oznaczać dla polskich podatników obowiązek raportowania transgranicznych schematów podatkowych.

Na podstawie art. 86a § 1 pkt 13) lit. a) Ordynacji podatkowej, schemat podatkowy powstaje m.in. w przypadku dokonywania płatności transgranicznej, zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów na rzecz podmiotu powiązanego posiadającego siedzibę na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanego w aktach wykonawczych wydanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej – w tym przypadku na terytorium Rosji.

Terminy raportowania transgranicznych schematów podatkowych nie podlegają zawieszeniu i wynoszą co do zasady 30 dni. Konieczne jest zatem zidentyfikowanie płatności dokonywanych na rzecz podmiotów powiązanych z siedzibą w Rosji. Obowiązek raportowania schematu podatkowego nie zależy od sumy wypłat (nie ma progu istotności, nawet niewielkie płatności podlegają raportowaniu).

Należy pamiętać, iż publikowany przez Radę Wykaz funkcjonuje niezależnie od rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji, umieszczenie Rosji w Wykazie nie odnosi skutków w stosunku do przepisów podatkowych odwołujących się do tych rozporządzeń.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.