W dniu 15 października 2021 r. dla niektórych podatników upływa termin na zawiadomienie o zmianie właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej Rozporządzenie) od 2021 r. dla podatników, którzy w 2019 r. osiągnęli przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej:

  • co najmniej 3 mln euro i nieprzekraczającej 50 mln euro – właściwym był jeden z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych wymienionych w Rozporządzeniu,
  • przekraczającej 50 mln euro – właściwym był Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Powyższy przychód ustalano w oparciu o dane za 2019 r. na podstawie przepisów o rachunkowości lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, a gdy nie jest było to możliwe na podstawie zeznania CIT.

Zmiana właściwości miejscowej naczelników urzędów skarbowych nastąpiła z mocy prawa, co oznacza, że przejście na mocy Rozporządzenia od 2021 r. pod właściwość nowego naczelnika urzędu skarbowego nie wiązało się z obowiązkiem złożenia zawiadomienia.

W 2022 r. właściwość naczelnika urzędu skarbowego ustala się na analogicznych zasadach z tym, że na podstawie danych za rok 2020. To oznacza, że podmioty, które:

  • w 2019 r. uzyskały przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej niższej niż 3 mln euro, a w 2020 r. uzyskały przychód wyższy niż 3 mln euro lub
  • w 2019 r. uzyskały przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej pomiędzy 3 mln a 50 mln euro, a w 2020 r. uzyskały przychód wyższy niż 50 mln euro

są obowiązane w terminie do 15 października 2021 r. do zawiadomienia dotychczas właściwego urzędu skarbowego o zmianie właściwego urzędu skarbowego.

Jeśli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.