Zwracamy uwagę na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) z dnia 22 maja 2024 r. (o sygn. 0115-KDIT1.4011.322.2024.2.MR). Jest to kolejna interpretacja, w której Dyrektor KIS potwierdza, że uproszczenie „safe harbour” przewidziane w art. 23s Ustawy PIT oraz w art. 11g Ustawy CIT dotyczy wyłącznie pożyczek o oprocentowaniu zmiennym.

Wnioskodawcą w ww. interpretacji była osoba fizyczna, posiadająca 50% udziałów w spółce z o.o. z siedzibą na terytorium Polski. Wnioskodawca zamierzał udzielić spółce pożyczki na zasadach określonych w art. 23s ustawy PIT przy zastosowaniu uproszczenia „safe harbour”.

Umowa pożyczki miała spełniać wszystkie założenia niezbędne do kwalifikacji tej umowy pod względem wypełnienia obowiązku „safe harbour”, tj.

  • pożyczka miała zostać udzielona na okres 5 lat,
  • odsetki miały zostać ustalone w oparciu o indeks WIBOR 3M podwyższony o marżę kształtującą się w przedziale od 2,2% do 3,1%.
  • w trakcie roku podatkowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek miał wynieść nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty,
  • pożyczkodawca (Wnioskodawca) nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Wnioskodawca wskazał, że oprocentowanie pożyczki będzie stałe i zostanie ustalone na dzień zawarcia umowy pożyczki zgodnie z ww. mechanizmem.

Dyrektor KIS stwierdził, że skoro wnioskodawca zamierza ustalić oprocentowanie stałe, umowa pożyczki nie będzie kwalifikować się na uproszczenie safe harbour.

Dyrektor KIS podkreślił, że przepisy „safe harbour” nakazują ustalanie oprocentowania w oparciu o rodzaj stopy bazowej i marży, wynikającej z obwieszczenia. W przepisach nie zostało użyte sformułowanie wskazujące na oprocentowanie „odpowiadające stopie bazowej, powiększonej o marżę ogłoszoną w obwieszczeniu”. Hipoteza tej normy prawnej wprost mówi o ustalaniu wysokości oprocentowania w sposób zmienny. Oznacza to ograniczenie uproszczenia safe harbour do pożyczek (odpowiednio kredytów/obligacji) z oprocentowaniem zmiennym.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.