Opublikowano uzasadnienie do uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) z dnia 29 września 2021 r., sygn. III FPS 1/21 w sprawie kwalifikowania obiektów dla celów podatku od nieruchomości (dalej: Uzasadnienie).

W Uzasadnieniu NSA odniósł się do następujących zagadnień:

  • przepisów dotyczących podatku od nieruchomości (dalej: Przepisy ogólne),
  • opodatkowania zbiorników posiadających cechy budynku (dalej: Opodatkowanie zbiorników).

W zakresie Przepisów ogólnych NSA zwrócił uwagę, że odwołanie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 63, poz. 613 ze zm., dalej: ustawa o PiOL) do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm., dalej: Prawo budowlane) powoduje wiele wątpliwości interpretacyjnych. NSA podkreślił fakt, że ustawodawca nie prezentuje woli nowelizacji przepisów, która mogłaby usunąć wątpliwości interpretacyjne. Ponadto, Uzasadnienie zawiera szczegółowe wyjaśnienie następujących kwestii:

  • niezależności przepisów ustawy o PiOL od Prawa budowlanego,
  • znaczenia przepisów Prawa budowlanego dla przepisów ustawy o PiOL,
  • obowiązku stosowania wykładni kompleksowej tj. wykładni językowej, systemowej, funkcjonalnej wraz z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego, gospodarczego, społecznego oraz fiskalnego,
  • wykładni przesłanek składających się na pojęcie budynku,
  • elementów znajdujących się w budynkach mogących stanowić część budynku.

W Uzasadnieniu NSA potwierdził również, że w przypadku obiektów identyfikowanych podwójnie tj. będących budowlami i jednocześnie posiadającymi cechy budynków w rozumieniu Prawa budowlanego (m.in. stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków) istotny jest parametr architektoniczno-techniczny (konstrukcyjny) budynku. W przypadku, gdy zasadniczym parametrem architektoniczno-technicznym jest powierzchnia użytkowa, wówczas obiekt należy uznawać za budynek dla potrzeb podatku od nieruchomości.

Jako przykład wskazano, że cyt.: „inaczej postrzegać należy, jako przedmiot opodatkowania, klasyczny budynek magazynowy, który wykorzystywany jest w praktyce gospodarczej jako zbiornik (np. zboża i innych materiałów sypkich), lecz jego wyróżniającą cechą techniczną jest powierzchnia użytkowa (podlegać on winien opodatkowaniu jako budynek), a odmiennie obiekt budowlany, który zaprojektowany został i zrealizowany wyłącznie jako pojemnik (zbiornik) określonych produktów sypkich, ciekłych bądź gazowych”.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.