30 września 2022 r. upływa termin na składanie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT-REF) za rok 2021 w ramach procedury VAT-REFUND. Polscy podatnicy, którzy w 2021 roku nabyli dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej towary i usługi opodatkowane podatkiem od wartości dodanej w jednym z krajów unijnych, mogą ubiegać się o zwrot zapłaconego tam podatku.

Wniosek na formularzu VAT-REF składa się w formie elektronicznej poprzez system e-Deklaracje, za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla podatnika. Urząd ten przeprowadza wstępną, formalną weryfikację i po jej pozytywnym zakończeniu przekazuje do właściwego organu podatkowego w kraju, którego wniosek dotyczy.

Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej składają podatnicy, którzy w okresie, do którego odnosi się wniosek:

  • nie posiadali siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności, z których dokonywano transakcji gospodarczych, w kraju w którym ubiegają się o zwrot, a w przypadku braku siedziby lub stałego miejsca, nie mieli tam stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu,
  • byli podatnikami VAT prowadzącymi działalność gospodarczą,
  • nie dokonywali wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku,
  • nie posiadali statusu tzw. drobnego przedsiębiorcy.

Złożenie wniosku nie wymaga żadnych opłat. Podstawą do wnioskowania o zwrot podatku w procedurze VAT_REFUND są faktury lub importowe dokumenty celne z wykazanym podatkiem kraju, w którym podatnik ubiega się z zwrot. Decyzja o dokonaniu zwrotu lub jego odmowie jest wydawana przez w ciągu 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez państwo członkowskie.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.