Przypominamy, że 2 kwietnia 2024 roku upływa termin na złożenie powiadomienia CbC-P do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2023, poz. 241), obowiązek raportowania dotyczy grup kapitałowych, które:

  • sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe (albo takie sprawozdanie byłoby sporządzane, gdyby udziały kapitałowe w co najmniej jednej jednostce wchodzącej w skład tej grupy były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym);
  • osiągnęły w poprzednim roku obrotowym skonsolidowane przychody finansowe w wysokości:
    • 3 250 000 000 PLN, lub
    • 750 000 000 EUR.

W powiadomieniu CbC-P polska jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów:

  • oświadcza, że jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o całej grupie podmiotów (tzw. informację CbC-R), lub
  • jedynie wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów CbC-R.

Powiadomienie CbC-P należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów. W przypadku podmiotów, których rok sprawozdawczy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, w 2024 roku termin ten wyjątkowo upływa 2 kwietnia (ze względu na fakt, że 31 marca to niedziela, a 1 kwietnia to Poniedziałek Wielkanocny).

Informację CBC-P można składać wyłącznie w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu eDeklaracje. Wzór powiadomienia znajdą Państwo tutaj.

Podkreślamy, że jednostki, które nie dopełnią obowiązku przekazania powiadomienia CbC-P lub przekażą powiadomienie niepełne lub niezgodne z posiadanymi danymi, podlegają karze pieniężnej nakładanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 1 000 000 PLN.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.