Przypominamy, że 31 marca 2023 r. upływa termin na:

 • złożenie powiadomienia CBC-P za 2022 rok,
 • złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) za 2022 rok, oraz
 • przygotowanie grupowej dokumentacji cen transferowych (tzw. Master File) za 2021 rok.

Powiadomienie CBC-P

Do złożenia powiadomienia CBC-P jest zobowiązana każda jednostka wchodząca w skład międzynarodowej grupy podmiotów:

 • sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe (lub która sporządzałyby takie sprawozdanie, gdyby udziały kapitałowe w co najmniej jednej jednostce grupy były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym),
 • której kwota skonsolidowanych przychodów w poprzednim roku obrotowym przekroczyła kwotę:
  • 3 250 000 000 PLN, lub
  • 750 000 000 EUR.

W Informacji CBC-P jednostka powiadamia, że:

 • jest jednostką dominującą lub jednostką wyznaczoną do przygotowania i złożenia informacji o grupie podmiotów dla całej grupy (CBC-R) albo
 • jest jednostką należącą do grupy zobowiązanej do składania CBC-R i wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie złożony CBC-R.

Informację CBC-P można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Wzór powiadomienia znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/inne/pozostale-interaktywne/

Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U)

Podatnicy mają obowiązek sporządzenia i przesłania naczelnikowi urzędu skarbowemu, informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U), w terminie trzech miesięcy licząc od zakończenia roku podatkowego.

Obowiązek raportowania dotyczy zawartych lub realizowanych w roku podatkowym umów z:

 • nierezydentami powiązanymi bezpośrednio lub pośrednio (przez powiązanie należy rozumieć posiadanie udziału w zarządzaniu, kontroli lub kapitale, w wysokości co najmniej 5%), jeżeli wartość umów z jednym nierezydentem przekracza równowartość 300 000 EUR,
 • nierezydentami posiadającymi w Polsce przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo, jeżeli wartość umowy przekroczyła 5000 EUR.

Z obowiązku przesłania ORD-U za dany rok zwolnione są podmioty zobowiązane do złożenia formularza TPR za ten rok. Zwolnienie nie dotyczy jednak podmiotów, raportujących w TPR transakcje z podmiotami rajowymi.

Grupowa dokumentacja cen transferowych 2021

31 marca 2023 r. upływa wydłużony termin do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych (tzw. Master File) dla podmiotów, których rok podatkowy trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Podmiotami zobowiązanymi do sporządzenia dokumentacji Master File są podmioty powiązane, obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, należące do grupy podmiotów powiązanych:

 • dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
 • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę
  200 000 000 PLN lub jej równowartość w walucie obcej.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.