Moment potrącalności tzw. kosztów pośrednich od przychodów podatkowych był przez lata przedmiotem sporów pomiędzy sądami administracyjnymi i organami podatkowymi:

  • wg sądów administracyjnych właściwym momentem uznania tzw. kosztów pośrednich jako kosztów podatkowych był moment ich poniesienia, rozumiany jako data zaksięgowania, tj. ujęcia faktur lub innych dowodów księgowych dokumentujących te koszty w księgach rachunkowych (rozliczenie w podatku CIT jednorazowe, chyba że koszty pośrednie dotyczyły okresu przekraczającego rok podatkowy),
  • wg organów podatkowych właściwym momentem uznania tzw. kosztów pośrednich jako kosztów podatkowych był moment ich poniesienia, rozumiany jako data pod którą podatnik w oparciu o obowiązujące go zasady rachunkowości rozpoznawał je jako koszty na potrzeby rachunkowe (rozliczenie w podatku CIT w czasie na zasadach zbieżnych z ich rachunkowym ujęciem).

Jeszcze w 2018 r. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) jednolicie twierdziła, że o dacie ujęcia kosztów pośrednich decyduje ustawa o rachunkowości i podejście bilansowe. Zgodnie z tym stanowiskiem, jeżeli koszt był bilansowo rozpoznawany w dłuższym okresie, to w taki sam sposób należało go rozpoznać na potrzeby podatku CIT.

Analiza najnowszych interpretacji indywidualnych wskazuje na radykalną zmianę dotychczasowego stanowiska organów podatkowych.

W aktualnie wydawanych interpretacjach indywidualnych KIS uwzględnia stanowisko sądów administracyjnych i potwierdza, że podatnicy powinni jednorazowo potrącać tzw. koszty pośrednie, nawet gdy bilansowo są one rozpoznawane w czasie. Wyjątek stanowią tylko koszty pośrednie, które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy. Tytułem przykładu: interpretacja Dyrektora KIS z dnia 18 maja 2021 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.123.2021.1.SK, interpretacja Dyrektora KIS z dnia 5 lutego 2021 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.342.2020.1.KL.

Zmiana stanowiska KIS może mieć fundamentalne znaczenie dla wszystkich tych podatników, którzy kierując się dotychczasową linią interpretacyjną rozliczają tzw. pośrednie koszty podatkowe w czasie w sposób spójny z ich rachunkowym ujęciem. Warto zatem zweryfikować sposób ujęcia tego typu kosztów w kalkulacji podatku CIT i ocenić zasadność stosowanego dotychczas podejścia.

W razie jakichkolwiek pytań w odniesieniu do zaprezentowanego materiału uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.