1 grudnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzeń w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych (WHT).

Nowe akty prawne zastępują obowiązujące rozporządzenia Ministra Finansów z 31 grudnia 2018 roku w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania mechanizmu „pay and refund” w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych i regulują następujące kwestie:

Po pierwsze – w nowych rozporządzeniach dla przejrzystości usunięto zapisy, które straciły już aktualność z uwagi na:

  • nowelizację przepisów z dniem 1 stycznia 2022 r. w zakresie katalogu przychodów objętych mechanizmem „pay and refund”,
  • upływ niektórych terminów wskazanych w rozporządzeniu z 2018 roku,
  • uznanie za bezprzedmiotowe wyłączenia dotyczącego obcych banków centralnych.

Po drugie – wskazano wyłączenia spod mechanizmu „pay and refund”, które mają pozostać w mocy również pod rządami nowych rozporządzeń, w szczególności wyłączenie stosowania mechanizmu „pay and refund” w odniesieniu do należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego. Wyłączenie to dalej ma być zależne od spełnienia warunków do zastosowania preferencji (tj. niepobrania podatku, zastosowania niższej stawki lub zwolnienia) wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ponadto planowane jest przedłużenie do końca 2023 roku wyłączenia stosowania mechanizmu „pay and refund” do należności wypłacanych za pośrednictwem tzw. płatnika technicznego, tj. w przypadkach, o których mowa odpowiednio w art. 26 ust. 2c ustawy o CIT oraz art. 41 ust. 4d i 10 ustawy o PIT, dotyczących podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze.

Wejście w życie projektowanych rozporządzeń planowane jest na 1 stycznia 2023 roku.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.