Nowelizacją ustawy CIT z dnia 7 października 2022 r. (dalej: Nowelizacja) ustawodawca wprowadził zmiany w przepisach dotyczących limitowania poniesionych kosztów finansowania dłużnego tj. art. 15c ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy o CIT.

Nowelizacja w tym obszarze ma moc wsteczną, bowiem przepisy w zmienionym brzmieniu stosuje się do kosztów finansowania dłużnego poniesionych od dnia 1 stycznia 2022 r., a w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy – począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po tym dniu.

Jeżeli chodzi o pierwszy z tych przepisów (art. 15c ust. 1 ustawy CIT) zmiana ma charakter doprecyzowujący i potwierdza, że podatnicy mają obowiązek wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów tę część kosztów finansowania dłużnego, w jakiej przewyższa wyższą z kwot: 3 000 000 mln zł albo 30 proc. podatkowego EBITDA. Zmiana została dokonana w związku z wątpliwościami podatników, czy w oparciu o dotychczasowe brzmienie przepisu podatnicy mają możliwość wyboru pomiędzy wartością 3 000 000 mln zł i 30 proc. podatkowego EBITDA czy też zawsze muszą stosować niższy z limitów.

Jeżeli chodzi o drugi z przepisów (art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy CIT) zakłada on konieczność wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, kosztów finansowania dłużnego uzyskanego od podmiotu powiązanego, o ile finansowanie to zostało wykorzystane na transakcje kapitałowe.

W ramach Nowelizacji ustawodawca zliberalizował ten przepis i m.in. wyłączył z zakresu jego stosowania koszty finansowania dłużnego udzielonego:

  • na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem, w tym na nabycie lub objęcie kolejnych udziałów (akcji) w tych podmiotach niepowiązanych, w których podatnik uprzednio nabył lub objął część udziałów (akcji), w przypadku gdy kolejne nabycie lub objęcie nastąpi w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia nabycia lub objęcia pierwszych udziałów (akcji),
  • przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.