Ministerstwo Finansów z roku na rok zwiększa obciążenia dokumentacyjne nakładane na podmioty dokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi. Kolejna, piąta już wersja elektronicznego formularza powinna zostać wkrótce opublikowana przez Ministerstwo Finansów, natomiast już teraz – na podstawie projektów Rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT i CIT – wiemy, jakich zmian należy się spodziewać.

Zgodnie z art. 11t Ustawy o CIT (i analogicznie – art. 23zf Ustawy o PIT), podmioty powiązane obowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz realizujące wybrane transakcje kontrolowane zwolnione z tego obowiązku – składają informację o cenach transferowych (TPR) za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r., w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

W nowej wersji TPR podatnicy będą musieli:

  • zaprezentować nowy wskaźnik finansowy wskazujący wysokość udziału kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w całkowitych kosztach działalności operacyjnej podmiotu.
  • wskazać dane kontrahentów mających siedzibę poza granicami Polski; dotychczasowe wskazanie wyłącznie kraju siedziby zostaje zastąpione obowiązkiem wskazania wartości transakcji przypadającej na każdego kontrahenta oraz jego dokładnych danych identyfikacyjnych obejmujących nazwę i numer identyfikacji podatkowej.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:

  • organu właściwego do złożenia informacji (od tego roku jest to naczelnik właściwego urzędu skarbowego),
  • dodatkowej grupy kategorii transakcji kontrolowanych obejmującej refakturowanie,
  • dodania do informacji TPR oświadczenia podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. W poprzednich latach oświadczenie było składane jako odrębny dokument.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.