Natalia Błażejewska
Puls Biznesu

1 lipca 2021 r. do polskich regulacji w ramach tzw. pakietu e-commerce wprowadzony został m.in. nowy typ sprzedaży, tj. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (WSTO). Definicja WSTO zastąpiła wcześniejsze definicje sprzedaży wysyłkowej.

Zastąpienie sprzedaży wysyłkowej przez WSTO nie oznacza jednak automatycznego stosowania analogicznych zasad rozliczenia i ewidencjonowania, w szczególności w zakresie kasy fiskalnej.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych sprzedaż wysyłkowa nie wymagała kasy fiskalnej. Organy podatkowe wskazywały w interpretacjach zasadniczo trzy powody braku takiego obowiązku: sprzedaż wysyłkowa nie mieściła się w definicji sprzedaży, towary w ramach sprzedaży wysyłkowej były każdorazowo transportowane do innego kraju UE, a zagraniczni podatnicy nie mieli obiektywnej możliwości spełnienia obowiązków dotyczących kas rejestrujących.

Po 1 lipca 2021 r. definicja sprzedaży nie uległa zmianie – i tak jak nie obejmowała sprzedaży wysyłkowej, tak obecnie nie obejmuje WSTO. Obiektywnie zatem WSTO spełnia tę samą przesłankę, która wcześniej uzasadniała stanowisko fiskusa odnośnie do braku obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży wysyłkowej. Jak jednak wynika z wydanych przez Ministerstwo Finansów objaśnień podatkowych z 1 września 2021 r. w zakresie pakietu e-commerce, WSTO podlegające opodatkowaniu w Polsce – ze względu na spełnienie określonych warunków – co do zasady podlega obowiązkowemu raportowaniu na kasie fiskalnej.

Przepisy przewidują jednak możliwość zastosowania w tym przypadku zwolnień. Jak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, z konieczności ewidencjonowania na kasie fiskalnej do końca 2023 r. zwolnione jest WSTO rozliczane poprzez OSS (One-Stop-Shop). Nie oznacza to jednak, że każde WSTO nierozliczane w ten sposób podlega bezwzględnemu obowiązkowi ewidencji na kasie fiskalnej. Istnieje bowiem możliwość zastosowania zwolnienia dla dostaw towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub kurierem) – jeśli dostawca otrzyma całą zapłatę za dostawę na rachunek bankowy za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u i posiada ewidencje lub dowody dotyczące płatności, z których jednoznacznie wynikają: przedmiot zapłaty oraz dane nabywcy, w tym adres. Jednak to zwolnienie nie ma zastosowania do sprzedaży niektórych towarów wymienionych w w/w rozporządzeniu, m.in. komputerów, alkoholu, perfum i wód toaletowych oraz wyrobów tytoniowych.

Analogicznie jak w przypadku sprzedaży wysyłkowej, obowiązek ewidencji WSTO na kasie fiskalnej nie dotyczy podmiotów zagranicznych, które nie mają w Polsce ani siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Jak wskazują organy (0114-KDIP1-3.4012.635.2022.1.PRM z 16.02.2023 i 0114-KDIP1-3.4012.772.2021.1.PRM z 30.06.2022), podmioty te ze względu na brak fizycznego miejsca sprzedaży w Polsce nie mają możliwości zainstalowania kasy rejestrującej i wypełniania obowiązków z tym związanych (z wyłączeniem sytuacji gdy dojdzie do powierzenia kasy).

Mając powyższe na uwadze, podatnicy powinni każdorazowo przeanalizować obowiązki wynikające z dokonywania WSTO, w tym w zakresie kasy fiskalnej. Warto również zabezpieczyć dane rozwiązanie w drodze interpretacji indywidualnej, w szczególności gdy nie wynika ono wprost z przepisów.