14 grudnia 2021 r. WSA w Rzeszowie wydał pozytywny wyrok sygn. akt I SA/Rz 811/21 dotyczący podatników działających na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE). Zgodnie z treścią orzeczenia środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych otrzymane na podstawie art. 15g tzw. ustawy Antycovidowej jako dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie SSE (dalej: Dofinansowanie), stanowią przychód z działalności zwolnionej z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Jest to kolejny pozytywny dla podatników wyrok sądu administracyjnego wydany w ostatnim czasie. Wcześniej podobne stanowisko zaprezentował również WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 29 kwietnia 2021 r., sygn. akt I SA/Sz 125/21.

Organy podatkowe prezentowały dotychczas negatywne stanowisko w przedmiotowej sprawie uznając, że Dofinansowania otrzymanie przez podatnika korzystającego ze zwolnienia z CIT w związku z działalnością prowadzoną na terenie SSE powoduje konieczność wykazania przez tego podatnika przychodu opodatkowanego CIT w kwocie otrzymanego dofinasowania. W ocenie organów podatkowych Dofinansowanie nie może bowiem zostać uznane za przychód z działalności zwolnionej z CIT zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Stanowisko takie zaprezentował Dyrektor KIS przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 9 września 2020 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.400.2020.1.MBD oraz z dnia 18 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.256.2021.1.JKT.

WSA w Rzeszowie uznał natomiast, że Dofinansowanie jakkolwiek nie stanowi przychodu wynikającego wprost z działalności operacyjnej określonej w treści zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE, tym niemniej przychód taki należy zaliczyć do przychodów z działalności strefowej. W ocenie Sądu pomiędzy Dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników a działalnością strefową można wykazać ścisły, funkcjonalny i nierozerwalny związek, który pozwala na uwzględnienie tego przychodu w kalkulacji dochodu zwolnionego z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Mając na uwadze, że obydwa wyroki są nieprawomocne należy oczekiwać na stanowisko, jakie w tym zakresie zajmie Naczelny Sąd Administracyjny, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

Jeśli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.