W piątek 16 grudnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (UE) została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. Dyrektywa CSRD).

Zgodnie z Dyrektywą CSRD wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie jednostki będące podmiotami notowanymi na giełdzie będą przedstawiać w swoim sprawozdaniu z działalności informacje niezbędne do zrozumienia wpływu jednostki na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem oraz informacje niezbędne do zrozumienia, w jaki sposób kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem wpływają na rozwój, wyniki i sytuację jednostki.

Informacje te będą raportowane według wspólnych europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. ESRS). Pierwszy pakiet tych standardów ma zostać wypracowany przez Komisję Europejską do 30 czerwca 2023 r. Dla małych i średnich jednostek giełdowych zostaną opracowane uproszczone ESRS.

Przepisy Dyrektywy CSRD przewidują trzystopniowy harmonogram zastosowania nowych obowiązków:

  • za rok obrotowy 2024 (raportowanie w 2025 r.) nowe obowiązki będą dotyczyć największych podmiotów, które już obecnie raportują tzw. informacje niefinansowe na podstawie ustawy o rachunkowości – są to duże jednostki zainteresowania publicznego (spółki notowane na giełdzie), których liczba pracowników przekracza 500 osób,
  • za rok obrotowy 2025 (raportowanie w 2026 r.) raportować będą wszystkie duże jednostki giełdowe,
  • za rok obrotowy 2026 (raportowanie w 2027 r.) raporty złożą również małe i średnie jednostki giełdowe.

Dyrektywa CSRD będzie teraz musiała zostać implementowana do polskiego prawa. Polska, tak jak pozostałe państwa członkowskie UE, powinna tego dokonać do 6 lipca 2024 r. Będziemy informować o postępie prac w tym zakresie.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.